Serveis

L’Ajuntament actua per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania, amb la voluntat d'oferir el màxim de serveis que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada. 

Els serveis que presta un ajuntament han d'actuar sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Tot i que no hi ha aprovada cap Carta de Serveis, aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre municipi. 

A continuació podeu consultar el CATÀLEG DE SERVEIS prestats des d'aquest ajuntament.

Els ciutadans tenen el dret de fer propostes d’actuació o millora i suggeriments amb relació al funcionament dels serveis públics, podeu fer-ho a través del formulari que trobareu al peu d'aquesta pàgina o a través d'una instància genèrica. En la documentació adjunta, podeu consultar un resum de les queixes i suggeriments que s'han presentat. 

Opina sobre els serveis municipals

A través d'aquest formulari pots opinar sobre les cartes de serveis, valorar els serveis i presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament.

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament de Tona utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tona (OAC), Carrer de la Font, 10, 08551, Tona.

Així mateix, en cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, es compromet a comunicar-nos-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les seves dades actualitzades, conforme a l'article 4 de la LOPD.

Darrera actualització: 03.03.2021 | 11:59
Darrera actualització: 03.03.2021 | 11:59