Plens i Juntes de Govern

Actes de Ple municipal i de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Calldetenes

Ple municipal

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments.

El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat bimensual, a les 20.00 h hores del primer dilluns de cada mes imparell.

Junta de Govern

La Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu ajuntament.

Estarà residida per l’Alcalde-President de la Corporació integrada pels tinents d’Alcalde nomenats per aquesta Alcaldia la relació i ordre de prelació dels quals es troba continguda al Decret d’Alcaldia núm. 157/2023 de data 28 de juny de 2023, donant-ne compte en el Ple; amb convocatòria com a oients de les sessions, sense veu ni sense vot, als regidors de l’equip de govern, que no ostentin la condició de Tinent d’Alcalde, els qui podran assistir amb dret a indemnització per assistència a les sessions convocades.

Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc el tercer dimecres de mes (els mesos que hi ha ple) i cada 15 dies (els mesos que no es celebra el ple) , de cada mes de l’any, a les 13.00 hores a la sala de juntes de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 29.12.2023 | 09:45