Ple municipal

El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern del municipi. A Calldetenes, és l'únic òrgan col·legiat en no haver-hi Junta de govern, tal com preveu la Llei reguladora de les bases de règim local per a municipis amb un nombre d'habitants inferior a 5.000. Els punts que s’haurien de tractar per Junta de Govern són tractats a través del mateix.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

Composició

Està integrat per tots els regidors i regidores i sota la presidència de l'alcalde.

A Calldetenes, el nombre de membres que componen el Ple és d' 11, en proporció al nombre d'habitants.

En l'actual mandat, està format per:

 • 4 regidors de Junts per Calldetenes
 • 3 regidors de Compromís per Calldetenes
 • 4 regidors de Calldetenes present i futur - ERC

Sessions plenàries

El Ple de l'ajuntament de Calldetenes celebra les seves sessions de forma ordinària el primer dilluns de cada mes imparell a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Si el dilluns és festiu se celebrarà el següent dilluns hàbil. 

Al finalitzar cada sessió ordinària del ple municipal s'obre el torn a les preguntes i aportacions del públic. Consulteu el reglament de participació en la documentació adjunta. 

Es pot consultar en directe pel canal de youtubede l'Ajuntament de Calldetenes i un cop finalitzat a la pàgina web de la videoacta, plens.calldetenes.cat

Al  Portal de transparència podeu consultar les convocatòries dels plens municipals i les actes de les sessions plenàries d'aquest Ajuntament.

En els document adjunts, trobareu el calendari de sessions ordinaris per aquest any en curs.

Competències

Les competències del ple de caràcter indelegable són:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteracions del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats locals d'àmbit territorial inferior a aquest; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i canvi de nom d'aquest o de les entitats, o adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació establerts en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels referits instruments.
 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i la modificació dels pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes, tot això d'acord amb el que disposa el TRLHL.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Altres competències que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.
Darrera actualització: 17.11.2023 | 13:28
Darrera actualització: 17.11.2023 | 13:28