Normativa urbanística - POUM

Redacció del POUM

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 7 d’abril de 2022, va aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calldetenes juntament amb la documentació preceptiva. 

En el propi acord es va disposar sotmetre a informació pública la documentació del POUM aprovada inicialment, a efectes de que hom pugui examinar-lo i formular els suggeriments i/o al·legacions que es considerin pertinents. El termini d’exposició pública serà de 45 diesa comptar a partir de la darrera de les publicacions d’aquest anunci que tindran lloc al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.

A continuació podeu consultar tota la documentació relativa a l'aprovació inicial del POUM de Calldetenes. També la trobareu als documents adjunts. 

 1. Memòria d’informació i ordenació
 2. Normes urbanístiques i fitxes
 3. Plànols d’informació
 4. Plànols d’ordenació urbanística
 5. Estudi Ambiental Estratègic
 6. Agenda i avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat econòmica
 7. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada
 8. Memòria social
 9. Catàleg de masies i cases rurals
 10. Annexos

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Si voleu consultar les Normes urbanístiques de planejament general, les modificacions de les Normes Subsidiàries o els Plans Parcials d'Ordenació, ho trobareu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

Accedir al registre urbanístic

 • anunci Aprovació inicial POUM

  Documentació relativa a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calldetenes. 

Darrera actualització: 08.04.2022 | 15:16

Documentació

pdf 1. Memòria d'informació i ordenació
47,6MB
pdf 2. Normes urbanístiques i fitxes
72,2MB
pdf 3.1 Plànols d'informació: encaix territorial
104,8MB
pdf 3.2 Plànols d'informació: el terme municipal de Calldetenes
115,5MB
pdf 3.3 Plànols d'informació: el planejament d'àmbit superior
47,2MB
pdf 3.4 Plànols d'informació: el planejament urbanístic municipal
97,1MB
pdf 3.5 Plànols d'informació: l’activitat econòmica
60,6MB
pdf 3.6 Plànols d'informació: la mobilitat
60,6MB
pdf 3.7 Plànols d'informació: els sistemes i serveis urbans
57,2MB
pdf 3.8 Plànols d'informació: l'habitatge
63,4MB
pdf 4.1 Plànols d’ordenació urbanística: fase avançPOUM
129,8MB
pdf 4.2.1 Plànols d’ordenació urbanística: fase POUM - Classificació de sòl
19,7MB
pdf 4.2.2 Plànols d’ordenació urbanística: fase POUM - Estructura general i orgànica
20,5MB
pdf 4.2.3 Plànols d’ordenació urbanística: fase POUM - Qualificació i ordenació del sòl urbà i urbanitzable (A0)
23MB
pdf 4.2.4 Plànols d’ordenació urbanística: fase POUM - Qualificació i ordenació del sòl urbà i urbanitzable (A0)
49,8MB
pdf 5. Estudi ambiental i estratègic
81,5MB
pdf 6. Agenda i avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica
4MB
pdf 7. Estudi d'avaluació de mobilitat generada:
72MB
pdf 7.1 Estudi d'avaluació de mobilitat generada: Plànol itineraris per als modes no motoritzats
9MB
pdf 7.2 Estudi d'avaluació de mobilitat generada: plànol jerarquia del sistema viari
12,8MB
pdf 7.3 Estudi d'avaluació de mobilitat generada: plànol mobilitat generada
8,2MB
pdf 7.4 Estudi d'avaluació de mobilitat generada: transport públic
8,3MB
pdf 8. Memòria social
10,4MB
pdf 9. Catàleg de masies i cases rurals
79,5MB
pdf 10.1 Annex: Àmbits de suspensió de llicències
17,9MB
pdf 10.2 Pla Especial de protecció del patrimoni i Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals de Calldetenes
17MB
pdf 10.2.1 Pla Especial Volum I
41,3MB
pdf 10.2.2 Pla Especial Volum II
57,7MB
pdf 10.2.3 Pla Especial Volum III
3,8MB
pdf 10.2.4 Pla Especial Volum IV
4,2MB
pdf 10.3.1 Annex - Estudis de riscos: estudi hidràulic
90MB
pdf 10.3.2 Annex - Estudis de riscos: identificació de riscos geològics
5,6MB
pdf 10.3.3 Annex - Estudis de riscos: estudi inundabilitat
73,65KB
pdf 10.4 Annex: Ordenança llicències urbanístiques
34,24KB
Darrera actualització: 08.04.2022 | 15:16