Consultes públiques

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) regula a l'article 133 la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments. Aquesta disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. La mateixa estableix que les aportacions i suggeriments no seran vinculants. 

En aquest apartat podeu trobar-hi les consultes públiques vigents i realitzades. 

Darrera actualització: 13.04.2021 | 14:54
Darrera actualització: 13.04.2021 | 14:54