Òrgans de Govern

Ple municipal

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments.

El Govern està format pels grups municipals de Junts per Calldetenes (4 regidors/es) i Compromís Per Calldetenes (3 regidors). L'alcalde és Miquel Riera Casases (Junts per Calldetenes).

L'Oposició està formada per Esquerra Republicana de Catalunya (4 regidors/es).

El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat bimensual, a les 20.00 h hores del primer dilluns de cada mes imparell.

D’acord amb el que estableix la Llei 7/85, les competències del Ple són totes les enumerades en la legislació local. El règim de funcionament del Ple és el que s’estableix a la Llei 7/85 i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d’aplicació preceptiva i en entre elles, les d’aquest Reglament.

Entre aquestes funcions les principals són les enumerades a l'article 22 de la Llei 7/85:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament Orgànic Municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Composició:

Miquel Riera Casases
JxCalldetenes
Alcalde
Regidor de l'Àrea de Governació i de Mobilitat.

Jaume Mas Coll 
Compromís Per Calldetenes 
1n Tinent d'AlcaldeCompromís Per Calldetenes 
Regidor de l'àrea d'Ensenyament, Esports, Brigada i Turisme.

Marc Verdaguer Montanyà 
JxCalldetenes
Regidor de l'àrea d'Hisenda, Joventut, Recursos Humans i Pagesia.

Joan Saborit Puig 
JxCalldetenes
Regidor de l'Àrea d'Urbanisme, Promoció Econòmica i Fires. 

Pilar Puigdesens Gaja 
JxCalldetenes
Regidora de l'àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Participació Ciutadana i Comunicació i Tecnologia. 

Maria Carme Torner Casas
CxCalldetenes
Regidora de l'Àrea  de Comerç i Festes  

Rafael Gàmez Garrofano 
CxCalldetenes
Regidor de l'Àrea Sanitat, Salut Pública i Benestar Social i Cultura.   

Irene Puigdesens Iglesias
ERC
Regidora a l'oposició

Màrius Valls Arnó
ERC
Regidor a l'oposició

Miquel Colom Vilamala 
ERC
Regidor a l'oposició

Mireia Escobar Perez 
ERC
Regidor a l'oposició

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments i té unes funcions determinades per llei: estudiar, examinar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple.

Els comptes anuals estan integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal.

La Comissió es reuneix quan és necessari.

Composició :

 • President: L'Alcalde o regidor/a en qui delegui.
 • Vocals:
  • 1 Representant del grup municipal Junts per Calldetenes.
  • 1 Representant del grup municipal Compromís per Calldetenes.
  • 1 Representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
  • 1 Representant del Secretari/a: El/la que ho sigui de l'Ajuntament que tindrà veu però no vot i actuarà com a fedetari/ària pública.

Consell de Govern

El Consell de Govern és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde i els membres de l’Equip de Govern.

El Consell de Govern té les atribucions de coordinació de l’acció de Govern entre totes les regidories i d’assessorament de l’Alcaldia per als temes a sotmetre a la Junta de Govern Local o al Ple.

El Consell de Govern celebrarà sessions ordinàries sempre una hora abans de la convocatòria de la Junta de Govern Local.

També podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels membres, sempre que representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació.

Les sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents el Consell de Govern seran convocades per l’alcalde o l’alcaldessa, a través de mitjans electrònics, i no precisarà de cap altra formalitat.

Les consideracions del Consell de Govern no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.

De les sessions que es celebrin s’aixecarà acta per part del membre del Consell que es designi com a secretari/ària.

Junta de Govern

La Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu ajuntament.

Vist el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 48.1.b), 54 i 99.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 52, 53 i 112.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'aprova la Junta de Govern Local. 

Estarà residida per l’Alcalde-President de la Corporació integrada pels tinents d’Alcalde nomenats per aquesta Alcaldia la relació i ordre de prelació dels quals es troba continguda al Decret d’Alcaldia núm. 157/2023 de data 28 de juny de 2023, donant-ne compte en el Ple; amb convocatòria com a oients de les sessions, sense veu ni sense vot, als regidors de l’equip de govern, que no ostentin la condició de Tinent d’Alcalde, els qui podran assistir amb dret a indemnització per assistència a les sessions convocades.

Tenen veu i vot, el Sr. Miquel Riera (JxC), alcalde, Jaume Mas (CxC), primer Tinent d'Alcalde, Marc Verdaguer, (JxC)  segon Tinent d'Alcalde i Joan Saborit (JxC), tercer Tinent d'Alcalde. I els membres que en formen part com a oients són la Sra. Mª Pilar Puigdesens (JxC), la Sra. Mª Carme Torner (CxC) i el Sr. Rafel Gàmez (CxC)

Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc el tercer dimecres de mes , de cada mes de l’any, a les 13.00 hores a la sala de juntes de l’Ajuntament.

Altrament també es convocarà sessió ordinària de la Junta de Govern Local el primer dimecres de mes, els mesos en els que no hi hagi previst Ple ordinari, és a dir, els mesos parells.

Excepte els dimecres de les setmanes en que s’hagi convocat Ple de la corporació, en les quals la Junta de Govern no es reunirà.

Durant el mes d’agost no se celebraran sessions de la Junta de Govern Local, i l’Alcaldia podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la celebració preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

Darrera actualització: 29.12.2023 | 14:28
Darrera actualització: 29.12.2023 | 14:28