Crònica del Ple ordinari de 13 de juny de 2022

Dimarts, 14 de de juny de 2022 a les 00:00

Al final del Ple es va informar que està previst que les obres de reurbanització del carrer Gran comencin a finals de juliol, prèviament es citarà a comerciants i veïns i veïnes afectats per a una reunió informativa.

Després d’aprovar l’acta de la darrera sessió i un cop resoltes les qüestions plantejades des de l’oposició en relació als decrets d’alcaldia i les factures de l’últim període, es va passar a tractar els punt de l’ordre del dia.

Pel què fa als punts de caire econòmic, es va donar compte de les informacions de seguiment del Pla d’Ajust i de l’estat d’execució del pressupost d’aquest primer trimestre de 2022. També es va detallar l’informe de la diagnosi de la situació econòmica i financera de l’exercici 2021 realitzat per la Diputació de Barcelona, en el que es destaquen els “tres semàfors en verd” referents a l’equilibri econòmic, al romanent i a l’endeutament. Tal com es va explicar des de la regidoria d’Hisenda, es compleix amb les recomanacions que fa la Diputació.

També es va donar compte dels ajuts econòmics concedits a través del Catàleg de la Diputació de Barcelona, que suposen uns 43.000 € per a diverses actuacions. Tot i així, en aquesta relació no s’inclouen els fons de prestació ni altres recursos materials i tècnics que també han estat concedits.

En el punt 18è es va aprovar l’increment d’un 2 % lineal de les retribucions del personal funcionari i laboral amb efectes a 1 de gener de 2022, amb l’abstenció de Calldetenes Present i Futur – ERC. El grup va justificar el sentit del seu vot perquè “creuen que l’increment lineal no és la forma justa d’apujar els sous, i que d’aquesta manera creix la diferència entre els que cobren menys i els sou més alts”.

En relació amb les subvencions, es va aprovar inicialment el Pla de mesures antifrau de l’ajuntament de Calldetenes per tal de poder optar a les subvencions europees dels fons Next Generation.

En el punt 21, es va aprovar inicialment l’Ordenança del preu públic de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a la via pública. Des de la regidoria de Promoció Econòmica es va explicar que, després d’aquests mesos de funcionament gratuït del punt de recàrrega, s’ha fet un nou estudi de costos per tal d’actualitzar el preu del Kw, previst inicialment en 0,30 €, i establir-lo a 0,25 €/Kw, ja que la previsió d’usuaris és molt superior a la que es va fer en el primer estudi, que era de 4 a 6 cotxes diàries. Durant aquest període, cada dia s’aturen a carregar entre 10 i 14 vehicles.

Finalment, es van aprovar les modificacions de crèdit 5 i 6 per tal de portar a terme les actuacions d’arranjament del camí de Sant Marc, el trasllat de la carpa, la coberta per les grades del camp de futbol o l’estudi de valoració dels llocs de treball. També s’incorporen gairebé 40.000 € procedents dels fons de resiliència local 2.0 atorgats per la Diputació de Barcelona. Amb aquests ingressos es preveu, entre d’altres actuacions, invertir en la instal·lació de noves plaques solars d’autoconsum i per cedir a la futura comunitat energètica del municipi, a les teulades d ela nau de la brigada, dels vestidors del camp de futbol, de l’escola i de l’escola bressol.

En l’àmbit de serveis es van tractar diverses qüestions. Així, es va donar compte de la liquidació del cànon de l’aigua i clavegueram per al 4t trimestre 2021 i per al 1r trimestre 2022. En aquest sentit, es va explicar que, un cop liquidat el deute amb la companyia l’exercici passat, aquest any es preveu invertir el cànon en la realització de diverses actuacions, com la neteja d’embornals o la inspecció mitjançant càmeres dels diàmetres i l’estat del clavegueram en diversos punts de la xarxa.

Pel què fa a la recollida de residus, es va donar compte de l’Informe de gestió de residus 2021 i es va aprovar la rectificació del conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria a favor del Consell Comarcal d’Osona.

Des de la regidoria es va explicar que, tot i augmentar les tones de deixalles passant de 713,95 a 763,7 tones, es mantenen els nivells de recollida selectiva bruta del 82 % i que “gràcies a aquest bon ús del reciclatge, es poden mantenir les taxes”. Des d’ERC es va preguntar si hi ha alguna previsió per començar a fer ús de la informació que es recull a través dels xips i de si es podran personalitzar les taxes. El regidor de Serveis va respondre que des del Consell Comarcal d’Osona s’està estudiant i que s’ha de valorar com es poden personalitzar les taxes per tal de compensar ingressos i despeses del cost del servei. Podeu consultar l'informe en la documentació adjunta. 

En el 14è punt es van aprovar els festius de l’any 2023, que seran el dijous 6 d’abril i el dilluns 29 de maig.

En relació als punt de caire urbanístic, tractats prèviament a la Comissió d’Urbanisme, es va aprovar inicialment el Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals que contempla les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals incloses en el marc de la Llei 5/2003, que estableix un perímetre de seguretat en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Seguidament, es va aprovar definitivament el projecte d’urbanització d’El Torrental adaptat a la sentència, un cop finalitzat el període d’exposició públic, amb els vots en contra d’ERC “per no estar d’acord amb la sentència que obliga al veïns a pagar” i per “haver-hi dues sentències contradictòries de dos jutges diferents”. El regidor d’Urbanisme va explicar que s’està treballant per continuar avançant i poder girar les quotes pendents als propietaris i per tal d’aclarir les diferències entre les dues sentències.

En els punts 24 i 25, es va aprovar definitivament la revisió d’ofici dels convenis de cessió temporal de la finca de Productos del Cerdo i d’execució parcial del Pla Especial PERI Productos del Cerdo, amb la desestimació de les al·legacions presentades.

Durant la sessió, també es va donar compte dels reconeixements rebuts: la concessió del guardó Infoparticipa 2021 amb una puntuació del 88 %, a la transparència i la qualitat de la informació pública de la comunicació municipal que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona; i la incorporació del projecte de Voluntariat Ambiental i Social a la Plataforma Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.

Finalment, en el torn de les mocions es van aprovar la Moció de defensa dels Jutjats de Pau, per reforçar aquesta figura que existeix en molts municipis, i la Moció Per una Plana Viva.

Ja en el torn de precs i preguntes entre regidors, es van explicar i recordar diversos punts com van ser:

  • La reunió de Seguretat Ciutadana que van venir a fer els Mossos d’Esquadra
  • La celebració de la tercera edició del festival Encadira’t aquest juliol
  • L’aprovació del projecte d’arranjament del camí de Sant Marc i la propera licitació de les obres
  • L’adjudicació de les obres de reurbanització del carrer Gran a l’empresa Artifex Infraestructuas per part de la Diputació, i l’inici de les obres aquest juliol. Prèviament es convocarà als comerciants i veïns i veïnes per a una reunió informativa.

Abans de tancar la sessió, des de la oposició es va preguntar a l’equip de govern per l’estat de diversos aspectes plantejats en anteriors Plens, com qui s’ha de fer càrrec del comptador instal·lat al Casal Parroquial, l’estat del torrent de Mas Pons que no porta aigua, el cens de pisos buits que s’ha d’elaborar o de si des de Junts per Calldetenes s’accepta que els dos regidors no adscrits continuïn formant part de l’equip de govern.

Darrera actualització: 14.06.2022 | 14:18