Aprovació inicial POUM

Documentació relativa a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calldetenes. 

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 7 d’abril de 2022, va aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calldetenes juntament amb la documentació preceptiva. 

En el propi acord es va disposar sotmetre a informació pública la documentació del POUM aprovada inicialment, a efectes de que hom pugui examinar-lo i formular els suggeriments i/o al·legacions que es considerin pertinents. El termini d’exposició pública serà de 45 dies, a comptar a partir de la darrera de les publicacions d’aquest anunci que tindran lloc al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província.

  1. Memòria d’informació i ordenació
  2. Normes urbanístiques i fitxes
  3. Plànols d’informació
  4. Plànols d’ordenació urbanística
  5. Estudi Ambiental Estratègic
  6. Agenda i avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat econòmica
  7. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada
  8. Memòria social
  9. Catàleg de masies i cases rurals
  10. Annexos
Darrera actualització: 08.04.2022 | 12:36