Nova convocatòria de beques per a l'activitat esportiva infantil i juvenil

Dilluns, 22 d'octubre de 2018 a les 00:00

Des de la regidoria d’Esports i Serveis Socials es convoquen unes noves beques per assistir a activitats esportives per a joves d’entre 3 i 17 anys, adreçades a les famílies que es troben en situació de dificultats econòmiques al municipi de Calldetenes.

Les activitats que poden ser objecte de l'ajut es concreten en la matricula de les activitats de caire esportiu, corresponents a una anualitat i excloent-ne el material i/o desplaçament i que siguin ofertades en el municipi de Calldetenes. En cas que l'activitat esportiva realitzada no sigui al municipi, únicament s'acceptaran les sol•licituds de esports els quals no existeixi oferta al municipi .

Per tal de valorar les sol•licituds caldrà adjuntar la següent documentació:

1) Model de sol•licitud normalitzat.

2) Fotocòpia del DNI O NIE de tots els membres de la unitat familiar.

3) Volant de Convivència.

4) Fotocòpia de Justificant dels ingressos de la unitat familiar.

5) Fotocòpia dels rebuts del lloguer o hipoteca corresponents a l'habitatge habitual dels darrers tres mesos.

6) Fotocòpia del Carnet de família nombrosa (si s‘escau).

7) Certificat o tarja acreditativa de reconeixent de disminució (si s'escau).

8) Fotocòpia del títol de família monoparental (si s'escau).

9) Sentència de separació o divorci i acord judicial (si s'escau).

El termini de presentació de sol•licituds és fins el 29 de novembre. Les sol•licituds es presentaran telemàticament o presencialment mitjançant model normalitzat, que serà signada pels progenitors o tutors legals.

El pressupost màxim que es destinarà per la concessió de les beques regulades en les presents bases serà l'import corresponent a la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per aquest concepte a l'Ajuntament de Calldetenes, 2.300,00  EUR, en la Línia de Beques d'Esports per a la Cohesió social al municipi de Calldetenes

Els ajuts individuals s'establiran en funció del percentatge resultant de la puntuació socioeconòmica dels barems aprovats, i en cap cas podrà superar el cost de la matrícula de l'activitat esportiva. L'import de l'ajut econòmic en cap cas superarà els 270,00 EUR per activitat.

Es poden consultar els requisits i barems relatius a la convocatòria en la documentació adjunta, així com el model de sol·licitud corresponent.

Darrera actualització: 05.11.2018 | 10:03