Crònica del ple ordinari del 4 de febrer 2019

Dimarts, 5 de febrer de 2019 a les 00:00

Els punts principals de l’ordre del dia incloïen donar compte dels decrets d’alcaldia, relació de factures i dels comunicats del Ministeri en relació a mesures de protecció contra la violència de gènere, retiment d’informació i participació en els tributs de l’Estat.

En el primer punt, es va posposar l’aprovació de l’acta del ple del mes de gener, a l’expectativa de la incorporació a instàncies d’ERC del recull d’intervencions en el torn de preguntes del públic.

Seguidament, es va donar compte dels decrets d’alcaldia entre les dates de 9 de gener a 30 de gener 2019, ambdós inclosos. Es va ratificar també, per unanimitat, el decret d’alcaldia que habilita a la Tresorera Municipal a assumir temporalment tasques de Secretaria i Intervenció fins a la propera cobertura de la plaça. Es va donar compte de la relació de factures, sense aclariments o aportacions.

En el cinquè punt, es va aprovar per unanimitat l’adequació de retribucions segons el reial decret llei 24/2018 segons el qual, s’incrementa salarialment un 2,25 al personal de l’ajuntament amb efectes retroactius a data 1 de gener 2019.

En el sisè punt, es va donar compte de l’ingrés rebut del Ministeri de 1.100 euros en concepte de fons de mesures de protecció contra la violència de gènere, que se sumaran al recursos que ja hi destina l’ajuntament.

En el setè punt, es va donar compte del comunicat del Ministeri d’Hisenda i funció pública en relació a la participació en tributs de l’estat 2018, que van ser sensiblement superiors respecte el 2017. En el vuitè punt, es va donar compte també del compliment de retiment d’informació al Ministeri d’Hisenda i funció pública, de l’últim trimestre de 2018.

Finalment, es va tancar el ple sense mocions d’urgència ni precs i preguntes.

Darrera actualització: 05.02.2019 | 11:35