Crònica del ple ordinari del 12 d’abril de 2021

Dimarts, 13 d'abril de 2021 a les 00:00

Llegiu el desenvolupament de la sessió ordinària del Ple. 

Abans d’iniciar la sessió ordinària, des d’alcaldia es va explicar que des de l’Ajuntament són partidaris de poder celebrar els plens de forma presencial, però amb la situació actual no és el moment de reprendre’ls de forma presencial. Tot i ser sessions telemàtiques es continua amb la participació dels veïns i veïnes a través del torn obert de precs i preguntes del públic al final de cada Ple.

Ja en l’ordre del dia, es van aprovar les darreres actes de les sessions ordinàries de febrer i març, i l’extraordinària del mes de març. Seguidament, es va donar compte dels decrets d’alcaldia i de les factures d’aquest darrer període. A resposta de les peticions del grup municipal Calldetenes Present i Futur - ERC, es va explicar que l’adjudicació del POUM està feta però que hi ha una de les empreses que ha presentat recurs. També es va exposar que el contracte menor d’inspecció periòdica de la instal·lació de les línies d’enllumenat correspon a la revisió obligatòria que es fa cada 5 anys per certificar que es compleix amb la normativa.

En aquest Ple es va donar compte de la darrera resolució referent a la Font d’en Titus, per la qual s’accepta el que es va demanar des de l’Ajuntament de convertir l’informe de la Direcció General de l’Administració Local que fixava les compensacions econòmiques per les alternacions dels termes municipals, en un acte administratiu per tal que el Tribunal de Justícia de Catalunya pugui resoldre la reclamació del pagament. Des de la regidoria d’Urbanisme, es va destacar que per primera vegada hi ha una resolució de la Direcció General d’Administració Local que “quantifica la divisió patrimonial en un import de 652.695,20 € d’acord amb la proposta continguda en l’informe de la Diputació General d’Administració Local de 14 d’octubre de 2010”.

Seguidament, es va informar del projecte d’ampliació del Centre d’Atenció Primària, aprovat per decret d’alcaldia però condicionat a l’aprovació de l’Institut Català de la Salut. S’ha reclamat a l’ICS que ho faci amb urgència per no demorar més l’inici de les obres, que ja s’ha endarrerit degut als terminis administratius i a diverses disposicions tècniques d’adaptació a la normativa.

Amb aquest projecte es guanyen 3 boxs, es reubiquen els espais i s’adeqüen les instal·lacions existents. Al mateix temps, s’aprofita per millorar l’arxiu del pis superior, reforçant el sostre per poder instal·lar estanteries retràctils, i també s’adequa l’espai restant que no serà del consultori i es destinarà a l’Esplai. El conjunt de totes les actuacions està valorat en 217.978,28 € i la previsió del termini d’execució és de 3 mesos. Es finançarà a través del Pla General d’inversions de Diputació de Barcelona. Durant les obres, el CAP continuarà donant servei als usuaris, tot i que alguns dies concrets es modificarà l’accés.

A resposta d’una pregunta d’ERC, es va explicar que el cost de la redacció del projecte tècnic i de la direcció d’obres és d’uns 8.000 € i que s’ha hagut d’externalitzar per la urgència i la necessitat d’agilitzar el projecte. També que l’obra sortirà a concurs i que, per tant, es poden presentar a la licitació els constructors i industrials del poble que ho vulguin.

En diversos punts de l’ordre del dia, es va donar compte dels enviaments periòdics d’informació econòmica fets al Ministeri d’Hisenda referents a:

 • els tipus impositius, és a dir, les ordenances fiscals del 2021.
 • l’esforç fiscal amb la recaptació líquida i el cost dels serveis de l’any 2019, i també el seguiment del pla d’ajust del i l’estat d’execució del pressupost 2020
 • la liquidació del pressupost 2020, i de les objeccions i reparaments que corresponen a aquest pressupost. En aquest sentit, s’ha millorat ja que s’ha reduït la llista d’objeccions en comparació amb l’any anterior.
 • la recaptació de l’ORGT, punt que es va haver de votar i aprovar.

En el punt número 20, es va aprovar la modificació de la taxa per a la prestació dels serveis de l’Escola Bressol Municipal l’Esquitx per tal de fer-la progressiva. Amb la nova quota mensual, les tarifes es fixen en funció de la renda i del nombre de membres de les unitats familiars, per tal de fer-la més equitativa i justa. La quota mensual, que serà única i en 10 mensualitats, és de 192 € i es redueix en trams en funció dels barems establerts a la ordenança.

En aquest Ple també es van votar i aprovar diversos convenis per donar continuïtat als serveis actuals:

 • Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per al funcionament del servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural (SAIAR) a través de 28 places al Centre de Serveis de Calldetenes.
 • Conveni amb l’Associació de Comerços i Serveis de Calldetenes, enguany amb l’objectiu d’enfortir i professionalitzar l’associació amb la contractació d’un dinamitzador.
 • Conveni amb la Diputació de Barcelona per a l’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).
 • Conveni temporal de recollida i acollida d’animals domèstics, abandonats o perduts amb el Consell Comarcal d’Osona, fins que el CCO tingui en marxa el nou model de gestió amb un servei propi de recollida d’animals que permetrà, amb els recursos, infraestructures i ajuda dels ajuntaments, una millor prestació i gestió pública.
 • Adhesió al programa del Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona, un servei que fa anys que es dona i que està molt ben valorat per part dels usuaris i famílies.

Es va informar que, a través d’un recurs del catàleg de la Diputació de Barcelona, s’ha portat a terme una avaluació del soroll relacionat amb el mercat. Tot i que s’ha detectat un nivell alt de soroll que pot causar molèsties dins els habitatges, aquests estan dins els nivells permesos per la legalitat. Aquesta és una solució prou àgil que es pot utilitzar per tal de resoldre incidències i queixes.

Seguidament, es va aprovar la proposta d’acord per sol·licitar a l'equip redactor del nou POUM de Calldetenes un estudi per què es puguin complementar i ampliar els usos i les activitats dels actuals locals de les explotacions agrícoles i ramaderes de Calldetenes, presentada per ERC, i treballada prèviament a la Comissió d’Urbanisme i recollida en l’avançPOUM, amb l’objectiu de donar suport al sector agrícola local.

En el dos últims punts de l’ordre del dia, l’Alcalde es va retirar del debat i les votacions per ser la seva família part afectada. En primer lloc, es va aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i títols habilitants amb la finalitat d'estudiar la formació del POUM.

Des de la regidoria d’Urbanisme, es va explicar que aquesta suspensió havia d’anar vinculada amb què l’equip redactor del POUM estigués treballant, ja que ha de ser aquest el que ha de determinar possibles modificacions del règim urbanístic. Adjudicat fa unes setmanes, ara s’ha rebut una proposta de l’equip redactor dels àmbits que es poden desenvolupar. Els àmbits objectes de suspensió de llicències són: Can Gom, Can Ral i Can Granota, L’Aragall, Productos del Cerdo, els sectors del Padró i del Torrental, la zona dels horts, de les Adoberies, de Can Bigordà i entre el carrer Verdaguer i la variant, i la franja sud del carrer Serrat. El termini de la suspensió de llicències té una dura da màxima d’un any.

Seguidament, es va aprovar iniciar el procediment de revisió d’ofici de l’acte d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 3 Les Adoberies, i suspendre l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació UA 3 “Les Adoberies”, adoptat pel Ple municipal a la sessió de 5 de desembre de 2006. Això implica que, en el supòsit de que s’iniciïn les obres d’urbanització de l’àmbit d’actuació de “Les Adoberies”, se n’ordeni la paralització.

Des de la regidoria d’Urbanisme es va explicar que s’inicia un expedient de revisió d’ofici del projecte de reparcel·lació de Les Adoberies, motivat per un registre d’entrada d’ERC en el que es demanava si estava conforme a la legalitat. En el seu moment, es va notificar als propietaris requerint l’adequació del projecte a la llei. A dia d’avui, s’inicia aquest procediment de revisió d’ofici ja que en el projecte no es cedeix un 10 % d’aprofitament urbanístic a l’administració actuant, en aquest cas a l’Ajuntament.

Finalment, en el torn de precs i preguntes entre regidors es van donar les següents informacions, algunes de les quals també es van repetir en el torn obert al públic:

 • Des de la regidoria de Joventut i a resposta d’una pregunta de PeM i del públic, es va explicar la situació actual en la que es troba l’Esplai Equinocci i la inquietud de l’equip de monitors i monitores. En aquest sentit, l’entitat s’havia de traslladar al nou local aquest mes de juny un cop finalitzades les obres d’ampliació del consultori, però s’han demorat. Davant aquest endarreriment, s’ha negociat amb els nous propietaris de l’edifici on actualment porten a terme les seves activitats, per tal de poder-se quedar fins a finalitzar les obres. No s’havia donat resposta als monitors, ja que les negociacions no estaven tancades, però es vol mantenir un contacte fluid i crear sinèrgies. Es preveu que entre el concurs de licitació de les obres i l’execució, el termini s’allargui uns 5-6 mesos.
 • Des de la regidoria de Serveis, es va informar que a partir del 15 d’abril es començarà a substituir els llums de vapor de sodi del primer sector per leds. També es va agrair la participació dels veïns i veïnes en tema de recollida i reciclatge (pujant d’un 79,4 % de reciclatge per l’any 2019, a un 82,6 % aquest 2020). Aquest mes de juny es procedirà a implementar el xipatge dels cubells d’orgànic per tal de seguir millorant.
 • Des de Promoció Econòmica es va informar de la instal·lació d’un punt doble de recàrrega de vehicles elèctrics, que encara no està operatiu a l’espera de connectar a la xarxa per part d’Endesa; i de les accions que es porten a terme a través de Reempresa per no deixar perdre comerços històrics del carrer Gran que estan a punt de jubilar-se.
 • Des de la regidoria d’Esports, es va explicar que s’han portat a terme diverses tasques de manteniment i reparacions a la zona esportiva (vestidors, gespa...). També es procedirà a tancar l’espai de la pista per tal poder-la deixar sempre accessible des del carrer.

A petició del grup municipal d’ERC Calldetenes es van explicar diverses qüestions: 

 • S’està estudiant les peticions que s’han fet des de la Junta del Casal de la Gent Gran, per tal de poder executar unes millores al casal parroquial abans d’un trasllat, com adequar els accessos o deixar una previsió per un ascensor. Des del Bisbat no posen impediments a un contracte de lloguer de llarga durada.
 • Es continuarà actuant en parcs infantils i places que estan obsoletes, ara que la situació econòmica ho permet.
 • Es buscaran subvencions per tal de poder finançar la part que correspon a Calldetenes de les obres del carrer Gran, però els veïns i veïnes hauran d’assumir el 10 % a través de contribucions especials. ERC van recordar que són de la opinió de que s’ha de pagar des de Diputació de Barcelona.

Finalment, i donant les preguntes del torn del públic per contestades durant el torn entre regidors, es procedir a tancar la sessió ordinària del Ple.

Darrera actualització: 04.05.2021 | 10:21