Crònica del ple ordinari de 8 de juny

Dimarts, 9 de juny de 2020 a les 00:00

Es va reprendre l’activitat plenària habitual amb un ordre del dia extens, guardant un minut de silenci en record de les víctimes de la pandèmia, en especial els veïns i veïnes del poble.

Entrant en l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior i es va donar compte dels decrets d’alcaldia emesos en aquest període, en els dos primers punts. Seguidament es van ratificar per unanimitat l’adhesió al servei de videoconferència per ens locals Localretmeet, per si en el futur hi ha la necessitat de celebrar plens telemàticament, i l’aplicació del superàvit pressupostari de 2019 de més de 7.000 euros en polítiques socials enfront la Covid-19. En el cinquè punt, el regidor d’Hisenda va destacar que s’ha re-negociat el préstec amb l’entitat BBVA que suposa un estalvi de 20.000 euros en interessos pel Consistori. El grup a l’oposició hi va votar en contra argumentant que no coneixen els criteris i la formula que s’ha utilitzat, i que en qualsevol cas és una mesura que arriba tard.

En els punts sisè i setè, es va donar compte de les relacions de factures, amb diversos aclariments, i amb el portaveu d’ERC manifestant que des del seu punt de vista la Festa dels Tonis no té sentit que la continuem celebrant.

A continuació es van aprovar per unanimitat les propostes d’acord de crèdits incobrables i baixa del padró IVTM i el compte de gestió 2019. Es va donar compte del compliment en l’enviament de la informació a la Direcció General de Política financera, Assegurances i Tresor, del quart trimestre de 2019 i primer trimestre de2020, l’estat del deute a la tutela financera de la Generalitat de Catalunya i la liquidació del pressupost 2019. També es va donar compte dels llibres de tresoreria dels mesos de gener a març de 2020, així com l’enviament d’informació i les obligacions pressupostaries al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en seguiment del pla d’ajust del primer trimestre de 2020.

En el punt número setze, l’alcalde explica que s’ha optat pel reconeixement extrajudicial de crèdit opas per tal de no demorar el pagament ja vençut de diversos deutes de l’Ajuntament. El punt es va aprovar amb el vot afirmatiu de JxCalldetenes i PeM i el vot en contra d’ERC, que posa de manifest que no poden votar a favor d’una acció que compte amb un informe desfavorable de la intervenció municipal.

En el divuitè punt, es va aprovar per unanimitat la renovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei d’atenció integral a la gent gran al Centre de Serveis per a l’any 2021.

En el següent punt, es van aprovar per unanimitat la proposta inicial de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 2020. En el vintè punt, es va donar compte de la recepció del projecte que proposa la Diputació de Barcelona per a la re-urbanització de la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i el carrer de Montserrat i que es retornarà amb les aportacions fetes per l’Ajuntament. En el vint-i-unè punt, s’ha aprovat per unanimitat ampliar en 1.900 euros la partida destinada a la instal·lació de lluminària led, que requereix d’un suport especial per a poder-la instal·lar.

En el següent punt, el regidor de Serveis explica que el pla director de l’aigua és un estudi que realitzarà Sorea per tal de tenir una diagnosi de la situació del subministrament al poble per tal de millorar el servei en els propers anys. L’Ajuntament té un contracte de permanència de 10 anys amb Sorea, fruit de la inversió que l’empresa va realitzar al poble en diversos àmbits, tot i que no es tanca a participar amb formules complementaries amb el Consell Comarcal d’Osona de manera mancomunada com reclamava ERC. Finalment JxCalldetenes i ERC van votar-hi favorablement i PeM es va abstenir, justificant que la seva perspectiva és la de municipalitzar els serveis essencials com és el subministrament d’aigua.

En el punt vint-i-tres, es va aprovar per unanimitat la modificació de la plantilla municipal, que tindrà lloc en els propers tres anys. En el següent punt, es va donar compte de la resolució d’atorgament de subvencions del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per aquest any, que tot i caure en determinats àmbits, s’ha mantingut en xifres globals respecte altres anys.

El vint-i-cinquè punt, s’ha aprovat amb el vot negatiu d’ERC l’inici de la redacció del nou projecte del sector del Torrental que inclourà el que ha estipulat el jutge al respecte.

En el vint-i-sisè punt, l’alcalde explica que s’ha fet pública una sentència sobre el tema de l’urbanització del sector del Torrental, que per una banda reconeix que l’Ajuntament  no ha de pagar el milió d’euros que li reclamava l’empresa Servià Cantó, però que l’obliga a pagar interessos de demora. Per això l’ajuntament recorrerà la sentència. El portaveu a l’oposició ha anunciat el suport del seu grup a la interposició del recurs amb la condició que s’inclogui la demanda que l’empresa no va complir amb els terminis d’execució i que per tant, es posi de manifest l’incompliment del contracte per part de l’empresa. Finalment es va aprovar per unanimitat.

Aquí es va donar cabuda al punt inclòs d’urgència a l’inici de la sessió, sobre l’adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses que promou la sostenibilitat en el marc europeu, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, que ha estat votat favorablement per unanimitat.

La moció presentada per ERC a favor de la finalització de les obres de la urbanització del Torrental ha estat votada per unanimitat per tal de posposar-la per tal d’incloure-hi esmenes dels grups per trobar un consens.

Finalment, en el torn de precs i preguntes, el portaveu de PeM va fer un agraïment als voluntaris del poble durant la pandèmia i als comerciants que han resistit en condicions molt dures. ERC ha demanat reclamar els diners per l’escola bressol a la Generalitat, arrel de la recent sentència que dona la raó als ajuntament en el litigi amb l’administració de la Generalitat de Catalunya. El regidor d’Hisenda ha explicat que s’està treballant en l’adequació del pressupost a les noves circumstàncies per tal de reforçar sectors i àmbits especialment afectats. El regidor de Joventut ha explicat que s’ha traslladat el Punt Jove del Centre de Serveis als segon pis de les oficines municipals per reduir el trànsit de persones en un punt sensible com és el Centre per a la gent gran.

Darrera actualització: 09.06.2020 | 12:51