Crònica del ple ordinari de 5 de juliol de 2021

Dimarts, 6 de juliol de 2021 a les 00:00

Un cop aprovada l’acta de la sessió anterior, es van tractar els punts inclosos a l’ordre del dia. Podeu visualitzar la sessió completa al canal de Youtube de l’Ajuntament.

A l’inici del Ple es va donar compte dels decrets d'alcaldia i de les factures del darrer període, responent a les preguntes plantejades des del grup municipal Calldetenes Present i Futur – ERC.

Seguidament, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Associació Tapís i l'Ajuntament de Calldetenes. Amb la renovació del conveni, s’aprova instal·lar un nou contenidor de recollida selectiva de residus tèxtils al passeig de les Adoberies. Des de l’Associació Tapís anualment s’elabora una memòria de les accions portades a terme en l’ambit social i del seguiment dels quilos de roba recollits. L’any 2020 es van recollir al municipi  3.803 quilos que representen uns 1,51 quilos de residu tèxtil per habitant.

També es va aprovar, la xifra de padró d'habitants a data 1 de gener de 2021, amb 2.504 persones empadronades (al 2020 eren 2.513).

En el punt sisè, es va ratificar i aprovar el decret d’alcaldia d’adhesió al contracte de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Tal com es va explicar des de la regidoria de Serveis, la compra agregada d’electricitat a través de l’acord marc de l’ACM representa un estalvi en el preu. A més a més, aquest nou contracte preveu que l’energia subministrada és 100 % renovable.

En el següent punt es va aprovar la constitució de la Comissió informativa especial ROM, amb l’objectiu de treballar i actualitzar el Reglament d'Organització Municipal, que ja està obsolet. Aquesta comissió especial estarà formada per l’alcalde, com a president, i quatre vocals (2 del grup de Junts per Calldetenes, 1 d’ERC i 1 de Poble en Marxa) i es reunirà una cop al mes fins a l’aprovació de l’esmentat reglament.

També es va aprovar inicialment la modificació de crèdit número 5, per la qual es transfereixen crèdits entre partides per tal de fer front a despeses previstes de mobiliari i senyalització horitzontal de carrers.

A continuació, es va donar compte de la recepció del "Pla especial de protecció de patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Calldetenes" elaborat per la Diputació de Barcelona. Des d’Urbanisme, es va explicar que encara no es pot procedir a l’aprovació ja que cal incorporar-hi els informes sectorials corresponents que han d’acompanyar aquest pla especial.

Els darrers punts de l’ordre del dia estaven relacionats amb l’escola bressol. En primer lloc es va aprovar, amb els vots en contra d’ERC, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola Bressol, estimant part de les al·legacions presentades per l’AFA de l’escola bressol. Tal com es va explicar des de la regidoria d’Ensenyament, s’incorpora al text:

  • Dividir la quota de matrícula i material en dues fraccions (setembre a febrer i març a juliol).
  • L’hora extra del matí i de la tarda serà de 60 minuts (de les 7.30 h a les 8.30 h i de les 17 h a les 18 h, respectivament) amb un mínim de cinc infants.
  • Que el servei de menjador inclou el berenar en la quota mensual i que es descomptarà el cost diari del servei a partir del tercer dia consecutiu que l’infant no l’utilitzi.
  • S’especifica quins membres computen com a nucli familiar.

La desestimació de part de les al·legacions ve motivada per la incorporació de la nova taula de barems, que s’aplica en benefici de les rendes més baixes i a l’hora garanteix un servei més ampli per a les famílies en general.

Des d’ERC es va justificar el sentit del vot en contra de l’aprovació, ja que “es creia que el document presentat era consensuat amb les famílies, però són aquestes les que han presentat al·legacions”.

D’altra banda, es va aprovar per unanimitat el calendari escolar de l’Escola Bressol Municipal curs 2021-2022, pactat amb direcció, que serà del 6 de setembre de 2021 al 26 de juliol de 2022. Inclou l’obertura de l’escola bressol els 3 dies de Setmana Santa (dijous festiu) i la primera setmana de Nadal, i els dies de lliure disposició seran els mateixos que l’Escola Sant Marc. 

Finalment, en les mocions d’urgència es va incloure i aprovar la proposta d’acord presentada pel grup municipal d’ERC per tal de sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local i a la Direcció General del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la devolució de les subvencions revocades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la construcció del pavelló municipal de Calldetenes. La proposta es va aprovar amb la modificació del títol, proposada per Junts per Calldetenes, esmenant el concepte devolució per compensació.

En el torn de precs i preguntes entre regidors, es va explicar:

  • que s’està treballant amb el concurs per tal de dotar l’exterior del pavelló amb pistes de pàdel i de vòlei platja, així com per adequar l’espai destinat al gimnàs.
  • que s’ha tornat a posar en funcionament el Bar del teatre
  • a resposta d’una pregunta d’ERC, que el punt de recàrrega de vehicles elèctrics encara dona servei, s’està a l’espera de la connexió a la xarxa de subministrament per part d’Endesa.
  • que s’ha portat a terme la instal·lació de l’aire condicionat del mòdul prefabricat per al consultori, per tal de posar-lo en servei.
  • que el diumenge 25 de juliol es celebrarà una nova edició de la Festa del Batre.

Podeu veure la sessió de Ple al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 06.07.2021 | 11:17