Crònica del ple ordinari de 13 de setembre

Dimarts, 14 de setembre de 2021 a les 00:00

En aquesta sessió plenària es va recuperar la presencialitat després de mesos de sessions virtuals a través de youtube degut a les restriccions de prevenció de la Covid-19.

A l’inici del Ple es van aprovar les actes de les darreres sessions extraordinàries i ordinària i es va passar a donar compte dels decrets d’alcaldia i de les factures, responent a les preguntes plantejades des de la oposició.

Seguidament, es va donar compte de les informacions econòmiques del segon trimestre trameses al Ministeri d’Hisenda pel què fa al seguiment del Pla d’Ajust, l’estat d’execució del pressupost i el període mig de pagament, que és de 6,87 dies. Des de la regidoria d’Hisenda, es va explicar que se segueix complint amb els paràmetres que marca la Llei d’Hisendes Locals. Pel què fa a les informacions de caràcter econòmic, es va aprovar definitivament el Compte General de l’any 2020, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense haver-se presentat cap al·legació.

En el punt novè, es van aprovar els festius locals pel proper any. Tot i que aquest punt ja s’havia tractat en un anterior Ple, una de les festes escollides ja és festiu autonòmic. Finalment, les festes locals del 2022 seran el Dijous Sant (14 d’abril) i La Mercè (24 de setembre).

En el següent punt, es va aprovar desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat des del grup d’ERC Calldetenes davant la modificació de l’Ordenança fiscal número 16 “Taxa de serveis d’escola bressol”. Des d’alcaldia, es va explicar que, tal com s’exposa en els fonaments jurídics de l’informe, el recurs no s’admet a tràmit ja que, d’acord amb la Llei del Procediment administratiu, no es pot interposar un recurs d’aquest tipus en aquest cas i només es pot interposar recurs via contenciós administratiu. El grup de l’oposició va votar en contra “entenen que el recurs no perjudicava a ningú, si no tot el contrari, i que es valorarà si es segueix una altra via”.

Finalment, es va aprovar la verificació del text refós del Projecte d’Actuació Específica d’ampliació del bar-restaurant de la benzinera, per seguir amb el procediment de legalització del mòdul prefabricat.

D’urgència, es van incloure a l’ordre del dia dues mocions presentades des del grup de Poble en Marxa, les dues aprovades amb l’abstenció d’ERC, i una sentència en relació al Torrental. La moció per garantir un cabal mínim d’aigua al torrent de Sant Martí, deriva de l’assecament que ha patit el torrent aquest estiu i, tot i que ja s’han portat a terme les denúncies i inspeccions amb SEPRONA i l’ACA, es continuarà treballant per investigar si existeixen ordenances antigues que regulin el consum particular d’aigua dels pous. Des d’alcaldia es va exposar “que no es té coneixement que cisternes s’abastin del torrent, sí que s’abasteixen de la xarxa”.

La segona moció era en relació a les elèctriques i insta a l’Ajuntament a contractar els serveis a cooperatives i empreses catalanes. Des del grup d’ERC “es veu bé el sentit de la moció” però es va recordar que al ple del mes de juliol es va aprovar l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica i que les empreses que inclou són les que fa referència la moció”. En aquest sentit, des de la regidoria de Serveis es va explicar que la compra agregada a través de l’ACM permet tenir un millor preu, tot i així “aquest contracte marc té una durada d’1 any i al finalitzar es poden estudiar altres propostes d’empreses i fer una comparació de preus”.

Pel què fa a la sentència en relació al Torrental, es va acordar, amb l’abstenció del grup de Poble en Marxa, no recórrer la resolució. Aquesta conclou que els fets denunciats no tenen efectes penals i es deriva al contenciós administratiu obert. Des de la regidoria d’urbanisme es va explicar que “tancant aquesta via es podrà aixecar la suspensió de les quotes als propietaris”.

Abans de tancar el ple, en el torn de precs i preguntes entre regidors i a resposta d’una pregunta d’ERC Calldetenes, es va explicar que aquest proper dilluns començaran les obres d’ampliació del consultori amb un termini previst de 4 mesos.

Darrera actualització: 15.09.2021 | 09:51