Crònica del Ple Extraordinari dels pressupostos de 15 d'abril

Dimarts, 16 d'abril de 2019 a les 00:00

Per l’especial rellevància de l’aprovació dels pressupostos, eina fonamental per assolir els objectius i interessos municipals, s’ha gravat i retransmès per reflectir fidelment les intervencions  i posicions dels regidors.

L’ordre del dia incloïa tres punts, donar compte de la liquidació del pressupost 2018, l’aprovació inicial el pressupost 2019 i l’aprovació de la plantilla de personal municipal per a l’exercici 2019.

En el primer punt, el regidor d’Hisenda va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici passat, destacant l’acompliment de les línies generals que s’havien traçat i un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, de 543.269,46 euros.

En el segon punt, també el regidor d’Hisenda va exposar que el pressupost per a l’exercici 2019 és continuista respecte del 2018, amb un balanç entre ingressos i despeses de 2.955.471 euros, el 20% del qual anirà destinat a l’amortització de préstecs. Una diferència rellevant respecte l’exercici passat és la reducció dels impostos directes en contrapartida a l’increment d’impostos indirectes.

L’Alcalde ha matisat que no és desitjable aprovar els pressupostos al mes d’abril, però que les circumstàncies hi ha obligat. El grup d’ERC ha replicat que havien demanat de suspendre el ple, perquè davant la proximitat de les eleccions és quelcom que pertocaria al nou govern que entri, petició que els hi va ser denegada. Fent palesa la disconformitat amb el moment i maneres d’aprovació d’aquest pressupost, han argumentat que no entrarien a valorar-lo i que hi votarien en contra. El regidor d’Hisenda ha explicat que des de l’equip de govern s’ha considerat important aprovar el pressupost ja que és una eina imprescindible per a poder realitzar inversions, governi qui governi, i que en tot cas s’hi poden proposar modificacions votant-les per ple.

Els regidors de PeM-CUP, han defensat la necessitat d’aprovar els pressupostos per poder executar les inversions i subvencions previstes en l’àrea d’Esports i Educació, i els han valorat com a flexibles i raonables.  Han destacat que no contenen una partida específica per a seguretat, que exclou la possibilitat de contractar una empresa privada de seguretat, competència, que defensen, és dels Mossos d’Esquadra. Finalment, han instat a tots els grups a treballar en la direcció de fer cada vegada més uns pressupostos participatius, incorporant l’opinió dels veïns i veïnes.

El pressupost  2019 ha estat aprovat amb el vot favorable dels regidors de la coalició de govern, i el vot negatiu del grup a l’oposició.

En l’últim punt de l’ordre del dia, referent a la plantilla de personal municipal, PeM-CUP ha instat a treballar per fer real la millora de les condicions del personal al servei de l’administració, començant per millorar els sous més precaris i estabilitzant els llocs de treballant, actualment amb un elevat percentatge d’interinitat  i temporalitat. Aquest punt, s’ha aprovat també amb els vots dels regidors al govern i el vot negatiu dels regidors a l’oposició.

Darrera actualització: 16.04.2019 | 12:21