Crònica del Ple extraordinari de 22 de novembre de 2021

Dimarts, 23 de novembre de 2021 a les 00:00

Tres dels punts d’aquesta sessió extraordinària de ple estaven relacionats amb les obres de remodelació del carrer Gran.

En primer lloc, es va aprovar sol·licitar a la Diputació de Barcelona el traspàs de la titularitat del tram de travessera de la carretera entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat. Tal com es va explicar des d’alcaldia, tot i que aquest és un tràmit que s’ha de fer prèviament a l’inici de les obres, l’entrega de la carretera a l’Ajuntament no es farà efectiva fins a la finalització de les obres. Per tal que la Diputació de Barcelona executi les obres de remodelació del carrer Gran, cal el compromís del traspàs de competències i de convertir la travessera en un carrer del municipi.

Seguidament, també es va aprovar subscriure un conveni amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic per tal d’establir un marc formal de col·laboració per les obres de reurbanització de la travessera N141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat. El conveni, tal com es va explicar des d’Urbanisme, estableix que l’execució de les obres anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona, la qual avançarà el cost de les actuacions que correspon cofinançar als dos ajuntaments, i que el manteniment i conservació posterior correspondrà als ajuntaments, els quals han de sol·licitar el traspàs de la titularitat. En aquest sentit, el conveni insta a modificar els termes municipals en l’àmbit de la travessera amb l’objectiu d’aconseguir una separació més coherent a efectes de manteniment i gestió de la via. Un cop aprovat aquest punt, el text del conveni de sotmet a informació pública.

Finalment, també es va aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 7/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per tal de dotar una partida de despesa amb 400.000 € per a les obres del carrer Gran.

El grup municipal de Calldetenes Present i Futur – ERC, va votar en conta dels tres punts. Van justificar el sentit del vot “seguint en la línia del que s’ha anat votant fins ara” i “perquè no es creu que sigui Calldetenes qui ha de pagar aquestes obres”. Tampoc s’està d’acord amb que s’hagi de sol·licitar el traspàs amb tanta antelació ni amb el repartiment de les quotes del cost de les obres.

En el segon punt de l’ordre del dia, es va aprovar la declaració de la caducitat del procediment per a la revisió d’ofici de l’Acord de Ple municipal adoptat a la sessió de el 5 de desembre de 2006, que aprovà definitivament el Projecte de reparcel·lació UA3 Les Adoberies. La caducitat ve donada, tal com s’informa en el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, per no haver pogut practicar amb èxit totes les notificacions ni tampoc haver realitzat la publicació edictal de l’acord. Des d’Urbanisme es va explicar que amb aquest tràmit es tanca l’expedient i, malgrat la caducitat del procediment, això no impedeix que s’adopti un nou acord d’incoació del procediment de revisió d’ofici.

Darrera actualització: 23.11.2021 | 10:46