Crònica del Ple extraordinari de 21 d’octubre de 2021

Divendres, 22 d'octubre de 2021 a les 00:00

En aquesta sessió, es van aprovar les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2022.

El dijous 21 d’octubre, en sessió extraordinària, el Ple de l’Ajuntament de Calldetenes va aprovar per unanimitat la a modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels Impostos 1, 2, 3, 4 i 5.

Tal com es va explicar des d’Alcaldia, les modificacions proposades a aquesta ordenança obeeixen bàsicament a aspectes normatius, especialment per la incidència de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, i també per la possibilitat de realitzar actuacions per mitjans digitals introduïda per la Llei general tributària.

Pel què fa a la recaptació, es mantenen els mateixos tipus impositius per a les cinc ordenances: Impost sobre béns immobles, Impost sobre activitats econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana i Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

S’aprofitarà per publicar un text refós d’aquestes ordenances ja que fins ara es publicaven només les modificacions. D’aquesta manera es recollirà en un únic document les ordenances completes per facilitar la consulta.

Un cop aprovades provisionalment les modificacions pel Ple, es publicarà anunci al BOPB i al tauler d'edictes per obrir el període d'exposició pública. Si no es presenten al·legacions, les modificacions quedaran aprovades definitivament. 

Darrera actualització: 22.10.2021 | 13:33