Creacció proposa un protocol d'actuació laboral de protecció davant del coronavirus

Dimarts, 14 d'abril de 2020 a les 00:00

Creacció proposa un protocol d’actuació laboral de protecció que ens ajuda a entendre millor les vies de transmisió del virus i com establir un pla d’actuacions i contingències que s’adapti a cada empresa tenint en compte les seves característiques.

En el document s’hi recull la necessitat d’elaborar un Pla de contingències per evitar el contagi tenint en compte les característiques de cada empresa. Aquest pla ha de contemplar mesures organitzatives, ambientals i de protecció personal.

Mesures organitzatives

 • Designar una persona responsable dins l’organigrama de l’empresa, amb independència del nombre de personal treballador, que gestioni el Pla de Contingències (coordinar les diferents mesures establertes, vetllar pel seu funcionament, formar al personal treballador, estar atent a possibles canvis i erigir-se en el referent en aquest àmbit).
 • És imprescindible preparar-se per al retorn a l’activitat econòmica i laboral de forma presencial dotant-se de kits de seguretat i higiene especials: termòmetres, mascaretes quirúrgiques per tot el personal i FFP2 per personal amb més risc o les feines que ho requereixin, gels hidro-alcohòlics o guants, si són necessaris.
 • Establir un canal de comunicació àgil per aconseguir que tot el personal treballador tinguin la informació i formació adequada i necessària (fet que comportarà un nivell de tranquil·litat en l’entorn laboral molt a tenir en compte). Crear punts de difusió d’informació visual als centres de treball.
 • Informar a tot el personal treballador de l’estratègia i els procediments a seguir.
 • Contemplar la possibilitat d’implantar el teletreball en tots aquells casos que sigui possible.
 • Implementar un full d’auto declaració voluntària a emplenar pel personal treballador al respecte de simptomatologia prèvia, contactes estrets previs o d’altres.
 • Prendre la temperatura corporal al personal treballador abans d’accedir a l’espai de treball, si aquesta supera els 37ºC retorn al domicili i esperar evolució. En el cas que no sigui possible prendre la temperatura a l’empresa demanar al personal treballador que ho faci al seu domicili abans de dirigir-se al lloc de treball. En cas que superi els 37ºC que ho comuniqui a la persona responsable designada.
 • Implementar les mesures necessàries per minimitzar el contacte entre el personal treballadors i entre aquest i la clientela potencial o públic que pugui concórrer al seu espai de treball:
 1. Establir uns torns de treball per tal de reduir la quantitat de personal treballador en un mateix espai (entre els diversos torns realitzar una desinfecció de l’espai de treball), garantint el distanciament social i la reducció de contactes.
 2. Adaptar l’espai de treball per garantir una distància mínima de seguretat de 1,5 m o 2 metres (separar taules, col·locació de separadors o canvis d’ubicació d’espais de treball).
 3. Evitar reunions i formacions grupals sempre que sigui possible. Realitzar-les a distància o deixar-les per més endavant.
 4. Reduir la circulació dins les instal·lacions o edifici de l’empresa.
 5. Desplaçar-se per motius laborals només quan sigui estrictament necessari i no hi hagi una opció alternativa (videoconferència, correu electrònica, trucades, etc).
 6. En espais d’atenció al públic limitar l’aforament a una persona per cada 10 metres quadrats.
 7. Portar un control de persones exposades i d’incidents per exposicions.
 • En el cas que una empresa externa hagi de realitzar un servei a les instal·lacions de l’empresa s’haurà de consultar a aquesta empresa si el personal que vingui ha estat en una zona de risc en els darrers 14 dies o en contacte amb persones que siguin un cas possible o confirmat de COVID-19:
  • En cas negatiu, actuació ordinària seguint les mesures preventives indicades anteriorment.
  • En cas de dubte es recomana no realitzar el servei extern.
  • En cas de positiu es cancel·la el servei.

Mesures ambientals

 • Demanar a les persones responsables del servei de neteja que implementin un Pla específic de neteja i desinfecció acord amb la situació actual i pels diferents espais de treball (espais de producció, espais d’oficines i espais d’atenció al públic). Aquest pla ha de contemplar la neteja i desinfecció al llarg de la jornada (mínim a l’inici i entre els diferents torns de treball).
 • Serà d’especial neteja aquells espais o elements comuns (accessos, poms, punts de marcatge, vestuaris, menjadors, etc.)
 • Ventilació natural (si és possible).
 • Revisió i neteja dels equips d’aire condicionat i/o ventilació.

Mesures de protecció personal

 • L’empresa ha de dotar al personal treballador dels diferents elements de protecció i higiene necessaris per seguir les mesures establertes en el pla de contingència (mascaretes, solucions desinfectants, etc.).
 • L’empresa ha de formar al seu personal pel que fa a la correcte utilització dels equips de protecció individual.
 • És recomanable que tots el personal treballador vagin equipats amb mascaretes, les de tipus quirúrgic són suficients per la majoria dels casos, només en aquelles situacions on el risc de contagi és elevat s’utilitzarà mascaretes FFP2.
 • En el cas de personal d’alt risc de contagi s’haurà de subministrar guants i en els alguns casos fins i tot bates de protecció (al ser situacions molt específiques, aquestes mesures ja han d’estar contemplades en les avaluacions de riscos de cada lloc de treball).
 • Quan s’arriba al lloc de treball el primer que es fa és rentar-se les mans amb aigua i sabó (anteriorment s’haurà format al personal per tal que realitzin la higiene de mans seguint el procediment adequat). Fer-ho recurrentment.
 • Abans d’entrar a l’office o al menjador cal rentar-se les mans amb aigua i sabó.
 • S’ha d’evitar el contacte de les mans amb la cara.
 • Mentre no s’entri en contacte amb matèria orgànica es poden utilitzar solucions hidro-alcohòliques per desinfectar les mans (fins a cinc vegades entre rentat i rentat).
 • Si algun treballador o treballadora presenta símptomes compatibles amb la infecció de COVID-19 haurà de confinar-se al seu domicili, trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.
 • Cal mantenir els hàbits de higiene i seguretat (distanciament social, ús de mascareta, confinament) no només a la feina sinó també fora de l’espai laboral.
 • S’aconsella que els objectes personals (ulleres, telèfons fixes, mòbils -evitar compartir-los-, teclats i ratolí, comandaments a distància, claus) siguin desinfectats sovint. Una opció és fer-ho amb alcohol de 70º (el venut habitualment a les farmàcies és de 96º), partint de 70 ml d’aquest i afegint-hi aigua -preferentment destil·lada- fins a 100 ml, després d’agitar, obtenim una solució idònia per dur a terme la neteja.
 • Altres recomanacions:
  • Procurar que els desplaçaments al lloc de treball, sempre que sigui possible, es realitzin de forma individual per evitar contactes entre el personal treballador.
  • Higiene respiratòria (tossir al colze no a la mà, utilitzar mocadors d’un sol ús).
  • Ungles tallades i cuidades.
  • Evitar l’ús d’anells, polseres, rellotges de polsera i altres elements similars.
  • Portar el cabell recollit o protegit.
  • Evitar l’ús de lentilles.
  • Evitar l’ús de maquillatge o altres productes que puguin ser font d’exposició prolongada en cas de ser contaminats.
  • Instal·lació de l’aplicació STOP COVID19 CAT.
Darrera actualització: 14.04.2020 | 11:58