Consulta pública sobre la modificació de l’Ordenança Municipal sobre l’Impost de béns immobles

Dimecres, 23 de setembre de 2020 a les 00:00

Per tal de donar compliment a aquest tràmit i d’acord amb allò disposat per l’Alcaldia el 21 de setembre de 2020, es sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte d’Ordenança fiscal reguladora del recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent, durant un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la present publicació al web municipal.

De conformitat amb el previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de modificació de l’Ordenança Municipal sobre l’Impost de béns immobles, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les propostes han de dirigir-se per correu electrònic a padroam@calldetenes.cat

 

Darrera actualització: 23.09.2020 | 13:58