BAN. ESTAT D'ALERTA CORONAVIRUS

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 00:00

L’Il·lm. Sr.Marc Verdaguer Montanyà, Alcalde de l’Ajuntament de Calldetenes,

INFORMO

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat

d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible,

per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o

persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització

de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents

de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

 

Calldetenes, 15 de març de 2020

L’Alcalde

Marc Verdaguer Montanyà

Darrera actualització: 15.03.2020 | 11:37