Proposta d'acord en relació a l'ampliació dels usos dels locals de les explotacions agrícoles i ramaderes

Dimecres, 10 de de març de 2021 a les 00:00

Proposta d'acord presentada pel grup municipal Calldetenes Present i Futur - ERC

PROPOSTA D'ACORD PER SOL·LICITAR A L'EQUIP REDACTOR DEL NOU POUM DE CALLDETENES UN ESTUDI PER QUE ES PUGUIN COMPLEMENTAR I AMPLIAR ELS USOS I LES ACTIVITATS DELS ACTUALS  LOCALS DE LES EXPLOTACIONS AGRICOLES I RAMADERES DE CALLDETENES.

La pagesia te una doble responsabilitat: produir bens indispensables i mantenir el paisatge amb la gestió del sistema ecològic. L’agricultura familiar esta formada per unes 80.000 persones que cada dia treballen directament les terres, les granges i els boscos del nostre país. Això suposa més d’un 80% de l’activitat agrària del conjunt de més de 50.000 explotacions registrades. El model agrari que tenim i que cal que preservem, es bàsicament el de les famílies instal·lades en tot el territori català que tenen empreses agràries de petita i mitjana dimensió. Aquest model és el que permet l’equilibri territorial. Les funcions que fan els pagesos i no estan prou valorades son: la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, la regulació del cicle de la hidrogeologia i la disponibilitat de recursos hídrics, la prevenció de la degradació del sòl i dels incendis i la mitigació del canvi climàtic. L’activitat de la pagesia repercuteix en la gestió del territori, en el manteniment de la matriu territorial i del paisatge, qüestions molt apreciades per la nostra societat.

Al nostre país, la pagesia és la base del motor de l’economia catalana. Després de la construcció, el sector agroalimentari, representa quasi el 4% del PIB, és el segon clúster agroalimentari d'Europa i és el tercer exportador de Catalunya. També és un motor de l'economia perquè arrossega altres sectors: farmacèutic, químic, així com el comerç i la restauració.

Es per aquests motius que cal que tinguem una cura especial de la Pagesia del nostre poble i la valorem com es mereix.

Atès que degut al fenomen de la globalització les grans cadenes del Sector Agroalimentari imposen uns preus de compra als agricultors i ramaders que estan per sota del cost de producció  i que l'especulació dels preus del blat i cereals fa que cada dia sigui més difícil poder mantenir les explotacions agrícoles i ramaderes familiars del nostre poble i que la seva renda cau any rere any.

Atès que cal que fem tot el que estigui al nostre abast perquè aquestes explotacions agrícoles i ramaderes familiars es mantinguin per poder continuar la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat i es pugin anar adaptant de forma progressiva a les noves normes per tal d'aturar la degradació del medi ambient.

 

El Grup Municipal Calldetenes Present i Futur-ERC proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents acords:

1. Sol·licitar a l'equip redactor del POUM un estudi per poder complementar i ampliar els usos/activitats, sempre que siguin respectuosos amb el medi ambiental i natural, en els locals que estan actualment construïts a les explotacions agrícoles i ramaderes de Calldetenes.

2. Notificar el present acord a l'Equip redactor del POUM, Arquitecta Municipal i l Secretaria Interventora Municipal.

Darrera actualització: 13.04.2021 | 09:37