Moció sobre les ocupacions delinqüencials d'habitatges

Dimecres, 17 de de febrer de 2021 a les 00:00

Moció presentada al Ple de l'Ajuntament de Calldetenes per part del grup municipal de Junts per Calldetenes.

Relació de fets

A la comarca d’Osona es donen ocupacions irregulars d'habitatges d'origen social i d'origen delinqüencial.

Les ocupacions d'origen social requereixen un reforç immediat de l'atenció dels serveis socials i dels serveis de mediació en l’àmbit de l’habitatge per tal de garantir el dret a tothom que ho necessiti d'unes condicions d'habitatge dignes.

Els ajuntaments de la comarca i el consell comarcal treballen intensament per assolir aquest reforç en previsió d'un agreujament de la vulnerabilitat de la ciutadania vinculat a la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de COVID-19.

En un ordre de coses totalment diferent, les ocupacions delinqüencials requereixen una actuació judicial i policial  efectiva i immediata. Actuació que segurament haurà d'anar acompanyada de novetats legislatives d'ordre penal i civil.

Aquestes ocupacions s'han convertit a la comarca d’Osona en una mena de plaga que està comportant problemes molt greus d'incivisme, delinqüència i violència totalment intolerables i que causen problemes extraordinaris de convivència a les zones afectades.

Moltes d'aquestes ocupacions estan totalment desvinculades dels problemes d'accés a l'habitatge i fins i tot moltes s'utilitzen per a usos de vacances o de cap de setmana.  A més, solen estar vinculades a la defraudació dels subministraments elèctric i d'aigua i en molts casos al cultiu de marihuana.

Un gran nombre dels habitatges ocupats delinqüencialment són propietat de bancs i entitats d'inversió que es desvinculen de la situació de les seves finques, que no reben cap dels efectes negatius de la situació i que opten per una actitud d'inacció total que encara agreuja més el problema.

Per altra banda, està clarament contrastada l'actuació d'organitzacions mafioses que es dediquen sistemàticament a l'ocupació i han creat un mercat de transmissió d'aquestes ocupacions.

Aquesta situació es produeix amb una sensació total d'impunitat per part dels infractors, amb gran patiment i sensació d'inseguretat i desprotecció per part dels veïns afectats i amb una resposta judicial i policial pràcticament inexistent acompanyada d'una confusió normativa inacceptable.

La situació depassa totalment la capacitat d'actuació dels ajuntaments que pateixen les conseqüències i no tenen eines per actuar-hi en contra.

És inadmissible que des dels àmbits legislatiu i executiu d'on podrien provenir solucions efectives no es treballi prioritàriament en la seva generació. La recerca de solucions no es pot demorar més.

Cal establir sense més demora mecanismes de prevenció de noves ocupacions delinqüencials d'habitatges i alhora mecanismes d'actuació efectiva i immediata un cop aquestes ja s'hagin produït.

 

Acords

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Calldetenes l'adopció dels següents acords:

Primer.- Requerir al Govern de la Generalitat i al de l'Estat, al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados i al Senado que promoguin mesures legislatives urgents per posar fi a la situació.

Aquestes mesures haurien de dotar als propietaris de mecanismes d'actuació efectius i ràpids així com la possible actuació subsidiària dels ajuntaments en cas d'inacció de la propietat.

Segon.- Requerir al Govern de la Generalitat i de l'Estat que extremi de forma immediata les actuacions en contra de les ocupacions delinqüencials tant en l'àmbit policial com el judicial a l'empara del marc normatiu actual.

Tercer.- Demanar a les associacions municipalistes Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya que prioritzin la problemàtica de les ocupacions delinqüencials dins les seves línies de treball i proposin mesures per dotar als ajuntaments d'eines d'actuació en contra de les mateixes.

Quart.- Demanar a tots els ajuntaments de la comarca que prenguin aquest acord i facin els requeriments exposats als acords antecedents davant les institucions que s'hi detallen.

Cinquè.- Iniciar mesures de difusió i conscienciació social de la problemàtica, així com accions de protesta contra la manca de solucions efectives provinents dels poders legislatiu i executiu de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 10:36