Moció per reafirmar la lluita contra la corrupció i la defensa de la integritat de la Diputació de Barcelona

Divendres, 22 de de gener de 2021 a les 08:00

Moció presentada al Ple pel grup municipal Calldetenes Present i Futur - ERC

Tenint en compte les diferents investigacions judicials i policials que hi ha obertes en el sí de la institució de la Diputació de Barcelona, així com les relatives a diferents membres electes que en formen part, es fa imprescindible enfortir el marc d’integritat i de qualitat institucional de la mateixa. Això significa, a la pràctica, realitzar un exercici de revisió dels instruments amb els quals ens dotem per tal de retre comptes des del punt de vista de la integritat pública i establir les màximes garanties per combatre la corrupció. Significa revisar i reforçar les mesures aprovades a la institució amb la finalitat d’incrementar, si s’escau, i garantir, el grau d’autoexigència que s’espera de forma ordinària dels representants electes en termes de rendició de comptes. I també, especialment, davant de casos en què existeixen sospites o indicis de males pràctiques o pràctiques poc ètiques en el sí de l’exercici de les responsabilitats dels membres que configuren la institució siguin en l’exercici com a electe de la Diputació o de qualsevol altre ens.

En aquest sentit, en les darreres setmanes s’han intensificat les informacions relatives a les investigacions que s’estan portant a terme al Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest fet exigeix, en tant que l’alcaldia de l’Hospitalet de Llobregat recau en la mateixa persona que presideix la institució de la Diputació de Barcelona, un debat específic com el que estem propiciant avui, amb la finalitat de revisar a fons les mesures que tenim contemplades en l’àmbit del bon govern i la integritat institucional. Per respecte al conjunt de la ciutadania, i també al conjunt de representants del plenari d’aquesta institució. Aquest exercici creiem que és indispensable portar-lo a terme, de forma paral·lela als paràmetres i principis ètics des dels quals persona, a títol individual, i cada formació política, desenvolupa les seves responsabilitats. Des del nostre punt de vista, tot i respectant la presumpció d’innocència, les informacions aparegudes són prou rellevants com per exigir responsabilitats al màxim nivell. No volem realitzar un judici paral·lel. La nostra tasca és vetllar per la qualitat democràtica de la institució. Ho demanem avui en aquest debat com ho hem demanat en diverses ocasions en el marc de la junta de portaveus al respecte d’altres casos amb persones electes implicades com succeeix amb la causa relacionada amb Relacions Internacionals.

En relació als aspectes més formals vinculats a la Diputació de Barcelona, ens reafirmem en la necessitat de realitzar un esforç sincer de revisió dels mecanismes i procediments que tenim establerts en els àmbits de la transparència i bon govern, per reforçar-los. Creiem que cal portar a terme una revisió del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona, i del Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, i avaluar els mecanismes que se’n deriven, per tal d’activar totes les eines que estiguin al nostre abast en les finalitats detallades fins aquí.

 

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal Calldetenes Present i Futur-ERC proposa al Ple de l'Ajuntament de Calldetenes els següents ACORDS:

PRIMER. Condemnar la manca de transparència en la informació que s’ha donat per part de la Presidència de la Diputació de Barcelona en relació a les investigacions judicials i policials que estan afectant a la institució vinculades al cas del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat.

SEGON. Constatar que el govern de la Diputació de Barcelona no ha tingut una actitud satisfactòria a l’hora de retre comptes davant el darrer episodi que ha afectat la institució relatiu a la investigació que s’està portant a terme per presumptes pràctiques de corrupció en els casos del Consell Esportiu de l’Hospitalet de Llobregat o de relacions internacionals.

TERCER. Condemnar la corrupció en totes les seves expressions, i reafirmar-nos en la necessitat que les administracions públiques i els governs siguin exemplars en totes les seves conductes, decisions i procediments que executen.

QUART. Demanar l'inici del procediment de revisió del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona i el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona amb la finalitat de reforçar totes les mesures necessàries, i incorporar-ne de noves, per preservar la integritat pública de la institució i els membres que en formen part.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 14:28