Moció per demanar a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent a l'escola bressol municipal l'Esquitx

Dimarts, 26 de de febrer de 2019 a les 08:00

Moció presentada pel grup ERC i la Plataforma Calldetenes present i futur. 

Durant els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya s’han realitzat importants retallades en el pressupost destinat a l’àmbit educatiu, essent la suspensió de l’aportació econòmica al “sosteniment de les escoles bressol” una de les més contraproduents per tal de preservar el dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats i la convivència.

Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals.

Atès que la relació conveni entre, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, es va trencar el curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució, passant a ser els ajuntaments i les famílies els que estan suportant actualment, quasi en la seva totalitat, el sosteniment de les escoles bressol municipals.

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys a les escoles bressol ha passat en els últims anys de 1800 euros per alumne i any a zero per part de la Generalitat.

Atès que la Llei 4/2017, de 28 de març de pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017 recollida a la Disposció Addicional 49, diu que, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de garantir un finançament de les escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1600 euros per plaça i any, amb el compromís d’augmentar-lo progressivament fins les 1800 euros per plaça-any i no s’ha complert.

Atès que darrerament hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (adjuntem jurisprudència) ha condemnat a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles bressol, donant la raó a un conjunt de municipis que van interposar demandes individuals i col·lectives contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes subvencions que el Departament d’Ensenyament no va abonar entre els anys 2012 i 2015.

 

Per tot l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Calldetenes proposa al Ple els següents acords:

  1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya, el pagament de les subvencions de l’escola bressol municipal l’Esquitx, pendents a l’Ajuntament de Calldetenes degut a les retallades, corresponents als cursos dels anys 2012-13, 2013-14 i 2014-15.
  2. Sol·licitar el Govern de la Generalitat de Catalunya, la recuperació de la subvenció pel manteniment de les escoles bressol municipals suprimit l’any 2012, i que la seva gestió sigui mitjançant el Departament d’Ensenyament que en té la competència exclusiva.
  3. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a l’Escola Bressol Municipal l’Esquitx de Calldetenes.
Darrera actualització: 13.04.2021 | 09:42