Moció per a promoure la declaració de Calldetenes amb mercat d'habitatge tens

Dilluns, 8 de de novembre de 2021 a les 00:00

Moció presentada pel grup municipal Calldetenes Present i Futur - ERC.

Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus accessibles no és nova. Quan no hem superat els efectes de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla immobiliària, se suma una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça dels preus del lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria. La pèrdua constant de poder adquisitiu, l’augment de preus del lloguer i la  crisi  econòmica  derivada  de  la  pandèmia  de  la  Covid‐19,  provoquen  una  crisi  habitacional  en constant creixement que ha esdevingut una crisi sistèmica. 

Aquesta va ser una de les principals motivacions de l’aprovació, el passat setembre de 2020, de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge (DOGC núm. 8229, de 21/9/2020), després de mesos de debat i gràcies a l’impuls de la ciutadania i entitats a favor del dret de l’habitatge, com el Sindicat de Llogateres, i amb el lideratge del Departament de Justícia. Aquesta llei, també coneguda com a llei de contenció de preus del lloguer, busca limitar els preus dels lloguers a Catalunya, i permet regular‐los en les zones on estan especialment disparats. La llei fixa topalls al lloguer en els municipis del país on més  dificultats  hi  ha  per  accedir  a  l'habitatge  per  oferta‐demanda.  Són  les  anomenades  zones d'habitatge tens.

Per a aplicar‐se  de manera immediata, es van establir  directament i  transitòriament  determinades àrees de mercat d’habitatge tens.  D’aquesta manera, en l’annex de la llei consten seixanta‐un municipis que tenien índexs de referència de preus en què el lloguer havia sofert un increment superior al 20 per cent entre 2014 i 2019, amb una població superior als 20.000 habitants o bé pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas d'Osona, els municipis inclosos dins la declaració transitòria (annex) son Vic i Manlleu, tot i que les dades indiquen que una gran part de la resta de poblacions de la comarca podrien ser perfectament considerades com a àrea amb mercat d’habitatge tens i concretament Calldetenes degut a la seva proximitat amb la ciutat de Vic.

La inclusió en l’annex va ser deguda, segons el preàmbul de la llei, a donar una resposta urgent a la situació  d’emergència  en  matèria  d’habitatge,  agreujada  pels  efectes  econòmics  derivats  de  la pandèmia. A partir d’aquest any, cal realitzar amb el corresponent procediment, la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens dels municipis, o d’una part del municipi, que estan en risc de no disposar de  la  dotació  suficient  d’habitatges  de  lloguer  a  un  preu  assequible  que  permeti  l’accés  a  tota  la població.

Aquesta situació de risc, segons l’article 2 de la Llei 11/2020, pot venir determinada pel compliment de qualsevol de les condicions següents:

  1. Que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya. 
  2. Que la  càrrega del cost del lloguer  de l'habitatge en el pressupost  personal o familiar superi de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge superi el trenta per cent de la renda mitjana de les persones menors de trenta‐cinc anys.
  3. Que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat d'almenys tres punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l'índex de preus al consum de Catalunya.

Com veiem, és una declaració flexible que pretén, com no podria ser d'altra manera, ajustar-se a les necessitats de cada moment. Per això,  que cap situació desfavorable a l’interès públic i social no pot produir-se.  

Conforme l’article 3, la competència de la declaració correspon al Departament de la Generalitat en matèria d’habitatge, actualment el Departament de Polítiques Digitals i Territori.  Però la iniciativa correspon als respectius municipis o als ens locals supramunicipals en què estiguin integrats, per acord del ple de la respectiva corporació.

Seria inconcebible estar en situació de mercat tens i deixar d’aplicar al municipi la llei que precisament permet  introduir les mesures de reacció a aquest mercat tensionat de lloguer, en plena emergència

habitacional agreujada per la situació de crisi econòmica a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. No fer-ho significaria, deixar moltes famílies en una situació de major risc i precarietat. En aquest context, és de vital importància que els municipis que compleixin els requisits s’acullin a la regulació, no només per donar resposta als seus veïnes i veïns, sinó també com a mesura de solidaritat per tal que la norma no generi disfuncions a l’hora de facilitar l’accés a l’habitatge entre veïns de municipis contigus o pròxims.

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’Estat del Benestar, com ho són els drets bàsics a la sanitat, a l’educació, al sistema de pensions o la dependència, i els ajuntaments com a institució més pròxima  a  la  ciutadania  tenim  l’obligació  de  posar-hi  totes  les  eines  al  nostre  abast  per  a  fer-ho possible.

 

Per tots aquests motius, el grup municipal Calldetenes Present i futur-ERC proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.‐ Manifestar que Calldetenes és un municipi amb mercat d’habitatge tens, segons els criteris que estableix l’article 2 de la Llei 11/2020. 

SEGON.‐ Proposar a l'ajuntament de Calldetenes que promogui la petició de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens de llur municipi, conforme l’article 3, apartat 4, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, pel termini inicial de cinc anys (art. 4.2) sens perjudici de ser revisada quan es donin les circumstàncies de l’article 4.3.

TERCER.‐ Segons el punt segon, que l'acord municipal s’elevi al Departament de Polítiques Digitals i Territori, en qualitat de departament competent en matèria d’habitatge, als efectes de la incoació del  procediment  de  declaració,  conforme  l’article  3, apartat  1,  de  la  Llei  11/2020  i  que, ateses  les característiques i el dinamisme del mercat immobiliari, instar que el procediment per a la declaració es tramiti per via d’urgència, segons preveu l’article 3, apartat 7, de l’esmentada llei. 

QUART.‐  Traslladar  aquests  acords  al  Departament  de Polítiques Digitals i Territori i al  Departament  de  Justícia de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ.-  Traslladar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona i l’Agència d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya sol·licitant, pels petits i Mitjans municipis, tècnics compartits per poder realizar les polítques d’habitatge corresposents i poder fer front a l’emergència habitacional.

Darrera actualització: 11.01.2022 | 10:04