Moció pel compromís de les corporacions locals per impulsar l'esport femení

Dimarts, 25 de de febrer de 2020 a les 00:00

Moció presentada per part del grup municipal de Poble en Marxa - Amunt Calldetenes.

La manca de visibilitat de les dones en la societat ha estat un dels factors que han contribuït a la discriminació de gènere. Per aquest motiu, fer visibles les aportacions de les dones als diferents àmbits esdevé una actuació imprescindible per avançar cap a la igualtat. Així mateix el respecte  del dret de les dones a ser tractades sense discriminacions  una materialització de la incorporació de la respectiva de gènere en la societat contribueix a crear referents per trencar estereotips. El món de l’esport no n’és una excepció.

En aquest context, el Consell d’Audiovisual de Catalunya (CAC) en col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física del Govern de la Generalitat, l’Institut Català de les Dones (ICD) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), impulsa la campanya =ThoEstasPerdent amb l’objectiu de fomentar l’esport femení en els mitjans de comunicació.

Aquesta campanya és, també, un punt de partida per promoure, i vincular-hi, accions encaminades a aconseguir la igualtat de gènere en l’esport, en tots els seus vessants.

Avui dia, l’activitat física i l’esport suposen una part escencial de la cultura dels pobles, perquè enriqueixen la societat i afavoreixen la salut i la qualitat de vida de les persones. Per la seva potencialitat educativa i mediàtica, constitueixen un àmbit motor de canvi social que ha de contribuirà promoure la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat,la inclusió de les diferències, el foment del benestar de les persones, el coneixement del propi cos i el sentiment de pertinença.

Els ens locals, com a administracions més properes a la ciutadania, tenen la capacitat d’implementar accions concretes a favor de la igualtat. Catalunya, mitjançant els seus municipis, ja tingut un paper capdavanter en el món de l’esport i cal que el tingui també en la incorporació de la perspectiva de gènere en aquest àmbit.

Els municipis del nostre país compten amb un important teixit esportiu arrelat al territori, que ja fa temps que ha iniciat un camí compromès pell que fa a la no-discriminació i a la igualtat de gènere en el món de l’esport. Amb tot, encara romanen obstacles i paranys que dificulten la participació, el reconeixement i la visibilització de les dones.

Les corporacions locals que s’adhereixen a aquest document es comprometen a avançar cap a una gestió municipal que garanteixi la igualtat de gènere pel que fa a la promoció de l’esport en el seu territori, a evitar reproduir estereotips de gener i a donar més visibilitat a les dones esportistes. Els ens locals també es comprometen a formar en perspectiva de gènere el seu personal i a fomentar la presència paritària entre el personal dels serveis d’esports i persones vinculades.

  1. Promoure la presència de la campanya =ThoEstasPerdent en els mitjans de comunicació i a les xarxes socials municipals, així com en els diferents espais esportius.
  2. Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió municipal de l’esport i de l’activitat física per garantir la plena igualtat d’accés, participació i representació de les dones, de totes les edats i condicions, en tots els àmbits i nivells.
  3. Treballar per promocionar la pràctica fisicoesportiva de les noies i dones, i garantir que en gaudeixen en condicions d’igualtat i en un ambient segur exempt de violències i discriminacions.
  4. Contribuir a superar els estereotips sexistes relacionats amb l’àmbit de les activitats fisicoesportives.
  5. Vetllar pel respecte a les professionals de l’esport, tècniques, dirigents i entrenadores, en el desenvolupament de la seva tasca diària.
  6. Analitzar l’ús i la gestió de les instal·lacions i els espais esportiu i de lleure des de la perspectiva de gènere. Garantir el dret de les dones a gaudir de condicions d’igualtat en l’accés i la utilització de les instal·lacions esportives.
  7. Acostar la pràctica fisicoesportiva a noies i dones en situacions específiques, de tal manera que sigui un element d’inclusió i no de doble discriminació.
  8. Vetllar pel tractament de gener correcte en la informació, en la documentació i en els espais web i de comunicació municipal. Evitar un ús del llenguatge discriminatori i de recursos estereotipats, també en les imatges.
  9. Fomentar la presència de dones esportistes en els mitjans de comunicació municipals i els espais de difusió esportius.

Si no veus l’esport femení, t’estàs perdent la meitat de l’espectacle.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 14:53