Moció en relació al POUM i les llicències de construcció d'habitatges

Dilluns, 26 de d’octubre de 2020 a les 00:00

Moció presentada pel grup municipal Calldetenes present i futur - ERC. 

MOCIÓ PER DEMANAR QUE UNA VEGADA ESTIGUI INICIADA LA REDACCIÓ DEL NOU PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL (POUM) ES PUGUIN POSSAR EN SUSPENSIÓ LLICENCIES DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES FINS QUE ESTIGUIN ADAPTADES A LA NOVA NORMATIVA I QUE TOTES LES URBANITZACIONS APROVADES ACTUALMENT EN EL PLANEJAMENT VIGENT GENERAL O EN EL DERIVAT ES REVISIN I MODIFIQUIN PER TAL D’AJUSTARLES AMB EL PROJECTE DE POBLE I TERRITORI DEL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC DE L’AVANÇ DE PLANEJAMENT DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL (POUM) APROVAT EN SESSIÓ DE PLE EL DIA 23 DE JULIOL DE 2018.

 

El 15 de gener de 2018 va tenir lloc la primera sessió informativa del projecte Avanç POUM. En els mesos de gener i març de 2018 es van fer les dues sessions restants del Procés Participatiu. El document resultant te que ser el preàmbul per a decidir els àmbits d’actuació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vinent que tindrà un important impacte en el futur del poble. És per aquest motiu, que tal i com especifica la normativa vigent, es va convidar a tota la ciutadania a participar-hi per que pugues aportar les seves opinions de cara al model de poble que volem tenir.

El POUM és una norma de gran importància que ordena urbanísticament el poble i el seu terme municipal per tal de garantir la millor qualitat de vida als seus habitants.

L’Avanç POUM és el procés previ que culmina amb una diagnosi i possibles alternatives per donar suport a la redacció del posterior POUM i posa de manifest les intencions i els eixos principals del model de poble i de territori que els habitants de Calldetenes volem tenir.

En sessió de Ple de 23 de juliol de 2018 es va aprovar inicialment l’Avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’acord amb el Document Inicial Estratègic de juny de 2018 redactat pel Departament d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona una vegada finalitzat el procés participatiu.

L’Avanç del POUM planteja tres escenaris d’ordenació per tal de facilitar el debat sobre la futura Calldetenes. En el segon escenari i més realista l’evolució demogràfica prevista per l’any 2031 és de 3.375 habitants amb el mètode d’extrapolació gràfica o de 2.808 habitants amb el de projecció de cohorts, front als actuals 2.418 habitants (segons el padró 2.016). En aquest cas el Document Inicial Estratègic diu que, no cal impulsar el desplegament de les figures de planejament que encara no han estat desplegades. En qualsevol cas fins i tot el tercer escenari que considera totes les iniciatives aprovades o en curs, suggereix ajustos en força d’elles que les facin coherents amb el projecte de poble i territori i que permetin esglaonar la posta en joc del sòl necessari en funció de l’ocupació existent, del creixement de la població i de la conseqüent demanda d’habitatge.

 

Atès que d’acord amb l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat en sessió de Ple de 23 de juliol de 2018 el poble de Calldetenes disposa actualment de sòl urbà consolidat (solars) potencial suficient per fer front a la futura demanda d’habitatges prevista.

El Grup Municipal Calldetenes Present i Futur-ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de Calldetenes l’aprovació dels següents acords:

  1. Que les llicencies per la construcció d’habitatges de les urbanitzacions aprovades d’acord amb el planejament vigent general o en el derivat (plans parcials, especials i unitats d’actuació) que no estan començades es puguin posar en suspensió fins que estigui finalitzada la redacció del nou POUM.

  2. Que els projectes actuals de les urbanitzacions pendents d’executar es revisin i es modifiquin durant la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal d’ajustar-los i que siguin coherents amb el projecte de Poble i territori desplegat en l’Avanç (POUM) i permetin esglaonar la posta en joc del sòl necessari en funció de l’ocupació existent i del creixement de la població.

  3. Comunicar el present acord a la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calldetenes, Secretaria Interventora Municipal, Arquitecta Municipal, Departament d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona i als Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 14:28