Crònica del ple ordinari de 4 d’abril de 2022

Dimarts, 5 de d’abril de 2022 a les 00:00

A l’inici del Ple es va aprovar la inclusió de cinc afers sobrevinguts a l’ordre del dia relacionats amb la liquidació del pressupost 2021.

Un cop esmenada i aprovada l’acta de la sessió anterior, es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia i les factures del darrer període. L’oposició va preguntar en relació al càlcul del pagament dels subministraments del Casal Parroquial.

Seguidament, es va donar compte de les dades de buidatge dels contenidors de roba de l’Associació Tapís ubicats a Calldetenes. Concretament, s’han realitzat un total de 47 buidatges amb un total de 3.722 quilos de tèxtil. En les tasques de recollida, reaprofitament i reciclatge del tèxtil, deixada en les bústies ubicades a Osona hi han treballat durant l’any 2021 un total de 12 persones, de les quals 9 d’elles han estat persones amb dificultats d’inserció sociolaboral que reben formació en el lloc de treball per la seva capacitació i apoderament per preparar-los per la futura inserció sociolaboral.

En els següents punts i en un dels afers sobrevinguts, es va aprovar l’adhesió als acords marc de l’ACM per al subministrament d’un sistema de gravació de videoactes i d’una impressora multifunció per al Jutjat de Pau, així com per al servei d’inspecció dels ascensors dels edificis municipals, respectivament.

En el setè punt, es va aprovar un nou conveni de delegació de competències per a la prestació del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria, a favor del Consell Comarcal d’Osona. Tot i que al mes de desembre ja es va aprovar un conveni, aquest nou acord inclou també una previsió de compra de cubells i contenidors per als propers 8 anys.

Als punts del 8 al 12, aprovats també per unanimitat, contemplen les bonificacions del 100 % del preu del lloguer de l’Auditori Teatre Calldetenes per a les sol·licituds presentades per diverses entitats de Calldetenes: el concert de primavera de Les Veus de Calldetenes (11 de juny), assajos i representació d’“Instruccions per enterrar un pare” de l’Espardenya Teatre (del 15 al 22 de maig), una xerrada sobre sexoafectivitat organitzada per la Fundació Sant Tomàs (28 d’abril) i el monòleg de celebració del 25è aniversari (24 d’abril), i el lliurament dels premis literaris de l’Escola Sant Marc (22 d’abril).

Finalment, es va llegir i aprovar una moció  per a la implementació d’un servei de salut trans itinerant a la regió sanitària de la Catalunya central, presentada pel grup municipal Junts per Calldetenes.

A continuació, es va entrar en els afers sobrevinguts amb la dació de compte de la liquidació del pressupost 2021. Tal com va destacar el regidor d’Hisenda i alcalde accidental, es continua reduint l’endeutament de l’Ajuntament amb un deute viu de 1.498.739,97 €, que suposa un endeutament d’un 50 %, molt inferior al límit de deute situat en el 110 %. D’altra banda, el romanent de tresoreria per a despeses generals, que s’incorpora al pressupost 2022 amb la modificació de crèdit aprovada en el següent punt, és de 1.281.092,46 €.

En el següent afer sobrevingut, es va acordar plantejar dos incidents d’execució de sentència en relació a les obres d’urbanització del Torrental. Per un banda, es posa de manifest al jutge que s’han iniciat els tràmits per complir i executar les sentències dictades però que l’Ajuntament es troba amb dues resolucions judicials contradictòries; i d’altra banda, també es comunica que l’empresa Servià Cantó, a la que s’hauria de fer el pagament dels interessos, està extingida.

L’oposició va votar en contra d’aquests dos punts ja que es preveu una reserva de diners per al pagament d’aquests interessos en cas que finalment s’executi la sentència, i el grup municipal considera que “aquests interessos no són justos i que les empreses que es van acollir al Pla Rajoy no tenen dret a reclamar-los”.

Finalment, es va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits per fer front a una relació de despeses procedents de l’exercici 2021, corresponents a quotes de la Seguretat Social.

Darrera actualització: 03.05.2022 | 13:01