Crònica del ple extraordinari d’aprovació inicial del POUM

Divendres, 8 de d’abril de 2022 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Calldetenes va aprovar inicialment el POUM en sessió extraordinària el dijous 7 d’abril de 2022.

A l’inici de la sessió es va acordar invertir els punts de l’ordre del dia, i sense inconvenient per part dels regidors i regidores es va obrir la sessió. Així, en el primer punt es va aprovar inicialment i per unanimitat el Pla especial de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals.

Tal com va explicar el regidor d’Urbanisme, fa un parell d’anys i davant la necessitat de la redacció del POUM i de tenir inventariat el patrimoni del municipi, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la redacció d’aquest pla especial.

El Catàleg de Béns arquitectònics, històrics i ambientals de Calldetenes inclou:

 • 4 Conjunts arquitectònics: el nucli urbà, el monestir de Sant Tomàs, els molins fariners i les fites.
 • 83 elements arquitectònics repartits en 74 edificis, principalment a masies i a cases dels carrers de França, Sant Tomàs i Gran.
 • 3 elements arqueològics: el monestir de Sant Tomàs, Santa Maria del Camí i unes lloses al nord-est del Llió.
 • 14 béns naturals: diversos arbres i les orquídies de Sant Marc.
 • 16 béns ambientals i paisatgístics: com el vell camí ral, el pla de la Quintana o la bassa del Blanqueig.

Cada element inclòs en el catàleg té una fitxa descriptiva amb la descripció i l’àmbit de protecció que li correspon.

A continuació, es va entrar en el segon punt de l’ordre del dia amb l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat amb els vots en contra de Poble en Marxa i de Calldetenes Present i Futur – ERC. Els tres grups municipals van agrair la bona feina feta per l’equip redactor i pel personal de l’Ajuntament.

En la seva exposició, el regidor d’Urbanisme va destacar els punts més rellevants del document que s’adapta a una visió més real i ajustada a les necessitats de creixement del poble, en comparació amb les Normes Subsidiàries vigents, que preveuen 1.049 habitatges, o la proposta de l’avançPOUM, 878 habitatges i 2.265 persones.

El POUM es base en la contenció del sòl edificable i preveu un màxim de 693 habitatges escalats en sexennis, que suposaria passar a 3.709 habitants a un horitzó de 18 anys. Un altre punt destacable del POUM és la incorporació del 10 % d’aprofitament urbanístic i un 30 % d’habitatge protegit en les unitats d’actuació pendents de desplegament o que no tenien aquestes cessions de sòl previstes.

Pel què fa als àmbits d’actuació, se n’eliminen tres que estaven previstos en l’AvançPOUM, i s’ajusten els altres polígons d’actuació urbanística:

 • PAU Productos del Cerdo: se’n redueixen les alçades i el sostre edificable, es preveu un equipament municipal amb façana al carrer Gran. Incorpora el 10 % d’aprofitament i el 30 % d’habitatge protegit.
 • PAU Can Gom: es preveu la cessió de la casa com a equipament municipal i diverses zones verdes. Incorpora el 10 % d’aprofitament i el 30 % d’habitatge protegit.
 • PAU Can Bigordà: s’incorporen zones verdes. Incorpora el 10 % d’aprofitament i el 30 % d’habitatge protegit.
 • PAU Països Catalans: un àmbit nou que no estava previst entre el nucli i El Torrental. Incorpora el 10 % d’aprofitament i el 30 % d’habitatge protegit.
 • PAU Torrental Nord: Incorpora el 10 % d’aprofitament i el 30 % d’habitatge protegit.
 • PMU El Torrental: amb l’objectiu de protegir la Serra de Sant Marc com a parc urbà, s’ha optat per reestructurar els terrenys tot concentrant la edificació a les zones més planes i properes al nucli.
 • SB Adoberies Est (Adoberies industrial): no es modifica.
 • SB Les Adoberies: s’incrementa la superfície d’espais lliures i equipaments i es disminueix el nombre d’habitatges, que passa de 342 a 222. Incorpora el 10 % d’aprofitament i el 30 % d’habitatge protegit.

Pel què fa al sòl industrial, encara resten més d’11.000 m2 per desenvolupar, fet que fa que no sigui necessari augmentar-ne la superfície. 

El POUM també incorpora un catàleg de masies on se n’adeqüen els usos i es permetrà, entre d’altres, la divisió horitzontal per tal que hi hagi més d’un habitatge i “se’ls pugui donar vida”.

Finalment, s’ajusten les normes urbanístiques a la realitat del sistema constructiu actual. Entre d’altres, la superfície útil mitjana s’estableix en 70 m2, es regula la construcció de piscines, colors de façanes, teulades planes, alçades  reguladores...

En el torn de les votacions, Poble en Marxa va expressar els dubtes a l’hora de posicionar-se en contra de l’aprovació pel fet que, tot i ser una eina imprescindible pel futur del poble i que reflecteix una sèrie de millores i de topalls als accessos urbanístics, el grup neix de la voluntat de tenir un “creixement de dins cap a fora”. En aquest sentit, caldria repensar l’estratègia d’expansió urbanística preveient els solars buits de dins el nucli i sense incorporar nous àmbits de desenvolupament.

Pel què fa al grup Calldetenes Present i Futur – ERC, “va votar no perquè no és el nostre POUM” i consideren que s’havien d’haver afegit aspectes que no hi són, com poden ser una proposta de millora de camins rurals, de portar serveis a les masies, energies renovables o la immatriculació de l’església, entre d’altres. També els sorgeixen dubtes davant la necessitat d’equipaments municipals o de com aconseguir l’habitatge protegit, tot i haver-hi superfícies prevista per a aquests usos. També es demana que “la línia vermella sigui no tocar ni un pam de terreny agrícola” i actuar en les zones que ja estan preparades per urbanitzar.

Finalment, l’alcalde va tancar la votació agraint la bona feina que s’ha fet tècnicament i recordant la necessitat d’aprovar un POUM que “arregla una sèrie de necessitats i dèficits, tot millorant unes normes del 85”.

Els dos punts aprovats queden ara en període d’exposició pública per tal de que puguin ser examinats i paral·lelament, també se suspenen les llicències en els àmbits senyalats en el plànol que forma part de la documentació.

 

Darrera actualització: 03.05.2022 | 13:01