Crònica de la sessió plenària del dimecres 22 de febrer

Dijous, 2 de de març de 2023 a les 00:00

A l’inici de la sessió s’excusa el Regidor Abel Fontanet per la seva tardança per motius laborals i s’inicien els punts de l’ordre del dia.

El regidor d’Hisenda explica la modificació de crèdit per la incorporació de romanents, on l’Alcalde demana una reflexió ja que es qüestionarà aquesta modificació tant a inici d’any, però que cal tenir en compte que es comptava amb una previsió de romanent més gran de la que realment ha estat. A més reafirmen que han de ser prudents i s’ha fet una reserva de crèdit. Faltant encara incorporar al romanent, alguna subvenció que s’incorporarà quan arribi. Es remarca que el romanent de l’any 2021 va ser inferior al d’aquest any.

L’oposició posa en dubte que els pressupostos s’hagin fet de la millor forma ja que, només al cap de dos mesos s’ha fet la proposta de modificació,  tenint en compte que ja es va presentar un recurs als pressupostos, i que a més, són moltes les partides  pressupostaries modificades.

En aquest aspecte, l’Alcalde argumenta que la presentació del recurs va demorar l’execució d’inversions i a més posa èmfasi en que s’esperaven un romanent més elevat del què realment ha estat.

 

Des del partit de Calldetenes Present i Futur-Esquerra Republicana es demana informació sobre la sentència de Servià Cantó, on l’alcalde respon que es fa la comprovació de l’expedient per si és necessari el pagament dels interessos i el Secretari, confirma que, a dia d’avui la sentència és ferma però que resta pendent de resolució un últim aclariment. En aquest cas, hi ha una reserva de crèdit perquè es preveu que sigui aquest any que s’hagi de fer front a la despesa.

A més, l’oposició demana també, l’aclariment del significat de “compromís d’ingrés” que es troba a  diferents documents, on Marc Verdaguer, indica que són els ingressos de les subvencions concedides però que fins que no estiguin justificades no es podran materialitzar.

Es remarca des de l’oposició que votaran en contra ja que no estan d’acord, al remarcar que no s’havia d’haver acceptat els interessos de demora, i que amb aquesta votació en contra intenten que les coses es puguin fer de millor forma. A més, també es va demanar des de la oposició el decret de prorrogació del pressupost, a que en Francesc d’Assís, Secretari de l’Ajuntament, respon que abans del proper ple ordinari rebran la resposta.

En relació a la consulta del tema de les factures pendents, s’argumenta a través de la resposta de l’alcalde per l’augment de la tarifa elèctrica i recalca que creuen important que les factures es paguin en el moment que toca. En aquest punt, Màrius Valls recorda que les llums del pavelló funcionaven més hores de les que tocava durant els mesos d’hivern.

Es realitzen les votacions amb els següents resultats: dues en contra dels regidors de l’oposició i la resta a favor.

 

Referent a la proposta d’acord de modificació de crèdit per transferències entre partides, el regidor d’Hisenda Miquel Riera explica que una vegada aplicada la liquidació i el romanent abans explicat, s’incorpora un total de 150.000 euros per les despeses de l’ampliació del Casal d’Avis. Aquesta modificació no altera la quantia ja que només imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries de diferent vinculació jurídica. Donant per favorable, aquesta transferència amb l’informe signat de secretaria.

Màrius Valls, argumenta que la seva votació serà en contra, ja que explica que  aquest punt és una conseqüència del primer.

Es manté una conversa entre en Màrius Valls i en Marc Verdaguer, referent als anys que s’ha demorat en iniciar el projecte del Molí de la Clavaria i també els imports de subvencions o de les partides pressupostàries.

Es realitzen les votacions amb els següents resultats: dues en contra dels regidors de l’oposició i la resta a favor.

 

L’últim punt de l’ordre del dia, és la proposta d’acord dels plecs de clàusules administratives del l’ampliació del nou Casal de la Gent gran. Abel Blancafort explica que s’inicia la licitació del projecte, que ja va passar pel Ple amb un Decret d’Alcaldia, per iniciar el tràmit per continuar amb la contractació d’obra.

L’oposició argumenten que votaran en contra, no perquè no volen que els avis tinguin un casal sinó perquè al llarg de la legislatura s’han fet vàries propostes per aquest tema que ells com a oposició qüestionen. L’Alcalde, argumenta i fa rectificació d’alguns aspectes que l’oposició ha exposat, i conversen respecte a temes relacionats amb el consultori i el Casal de la Gent gran.

Es realitzen les votacions amb els següents resultats: dues en contra dels regidors de l’oposició i la resta a favor.

 

Comencen el torn de precs i preguntes al públic.

Podeu consultar els punts de l’acte i la vídeo-acta a la pàgina web de l’Ajuntament amb una durada de 34 minuts i 28 segons, podent consultar cada punt de l’ordre del dia i de les intervencions realitzades. Adjunt s’hi troba l’ordre del dia i les estadístiques de les intervencions fetes de cada intervinent. Podeu consultar-la al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'ajuntament de Calldetenes. 

Darrera actualització: 04.04.2023 | 08:18