Crònica de la sessió plenària del dilluns 6 de març

Dijous, 2 de de març de 2023 a les 00:00

Entrant en l’ordre del dia, es va aprovar l’acte del ple ordinari del 6 de febrer i també l’acta de la sessió extraordinària del 22 de febrer de 2023.

Es donen compte els decrets d’Alcaldia, on el Grup Municipal “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana” va fer consulta d’alguns d’aquests, on a continuació se’n fa una recollida:

  • DEC Nº40.  Llicència urbanística per un local comercial de superservei d’alimentació. Dubtes referents als metres quadrats de construcció de comerç i també temporalitat d’obertura. Marc Verdaguer respon que es posarà en funcionament en breu (1-2 mesos) i els usos estan permesos al poble. Se’ls hi facilitarà a l’oposició la llicència d’obra perquè puguin comprovar que tot s’ajusta a la legalitat.
  • DEC. Nº42. Jubilació d’un advocat, es demana de quin cas és aquest recurs. En aquest punt el Secretari argumenta que es va rebre una notificació del TSJC on es comunicava la jubilació del procurador i per tant era necessari cercar-ne algun altre.
  • DEC Nº43. Es demana el motiu de la liquidació del FCCalldetenes de la temporada 20-21, i el Secretari respon que la liquidació està correcte i que sí evidentment hem anat endarrerits. 
  • DEC Nº46. Dubte resolució d’un contractista referent a un estudis per una subvenció per Next Generation on l’Alcalde argumenta que farà la consulta als Serveis Tècnics de quan subvenció es tracta, però justifica que en ocasions és necessària redactar estudis per poder optar a subvencions.
  • DEC Nº52 en referència a la jubilació dels serveis d’infermeria, on entre ells mantenen conversa en referència a aquest tema i s’aprofita per explicar que hi ha la borsa d’infermeria oberta.

 

El següent punt, és donar compte de les diferents factures anomenades a l’ordre del dia, on es fa alguna consulta des de l’oposició en referència a les relacions de factures.

Els altres punts es donen compte en diferents punts, en primer lloc de les obres del tancament de la nau de la brigada municipal, punt que es que va tractar a la comissió d’Urbanisme així com el següent punt relacionat amb la redacció del projecte per la construcció dels locals de l’esplai. En aquest apartat, el regidor de Joventut Roger Pradell, explica la voluntat de seguir amb el projecte del local de l’esplai tot i que Màrius li reclama la tardança en aquest tema i el regidor de joventut li respon que l’esplai havia de canviar d’espai per un tema de legalitat i que actualment hi estan treballant tot i els canvis i els entrebancs que s’han anat trobant. A més, de recordar també que entremig es va passar una pandèmia que va fer que alguns tràmits es retardessin més.

Seguidament també és donar compte de l’exempció del pagament de la taxa d’utilització privativa o aprofitament de la via pública amb entrades a través de voreres , per totes aquelles persones amb “gual” al carrer Gran de Calldetenes, on tots donen li donen el vist-i-plau.

 

L’altre punt es ratifica el decret en relació a la liquidació del pressupost de l’anualitat del 2022, on el regidor d’Hisenda explica el punt en referència a les despeses i els ingressos i el càlcul del romanent de la tresoreria, on s’ha seguit tots els informes emesos i són favorables per el Secretari.  El deute viu, segons l’informe de liquidacions és del 61,70%, inferior al límit de deute viu segons la llei i el nivell des solvència és l’adequat.  En Marc, aprofita per explicar que aquest informe, també anomenat SEMAFOR és el que ens dona les dades explicades. Aprovat el punt per unanimitat.

La proposta d’acord de la relació de factures pendents de pagament són aquelles que han sortit d’imprevistos i que no estaven previstes al pressupostos, com per exemple la porta de vidre del teatre que argumenta el regidor de Cultura, que es va trencar perquè la molla va cedir i va caure. L’oposició justificació la seva votació en negatiu ja que qüestionen com hi ha factures que no tenen partida, el resultat de la votació és dos en contra de la oposició mentre la resta de regidors voten a favor.

 

El punt número 10 de l’odre del dia és per l’aprovació de liquidació de les quotes del Torrental, a la que el regidor d’Urbanisme Abel Blancafort ho argumenta mitjançat la  sentència de l’import de les quotes. En aquest punt hi ha força controvèrsia en si s’han de cobrar o no els interessos, però des de la regidoria d’Urbanisme i l’Alcaldia, recorden que no es vota sí cal cobrar interessos o no, sinó que es vota la liquidació de les quotes.  Marius Serra comenta aspectes relacionats amb el cobrament dels interessos tant dels que han pagat quotes com els que no, i confirma que ells votaran en contra perquè creuen que és injust, l’Abel confirma que des de l’equip de govern també creuen que és injust però ara el pas és votar la liquidació de les quotes. Les votacions surten 2 en contra de l’Equip Municipal  “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana i la resta de regidors voten a favor.

 

La votació del punt referent a l’increment del personal funcional i laboral, Màrius Serra inicia l’explicació del perquè de la votació en contra de la pujada del 2,5%, argumentant que la pujada és lineal i i a més no s’arriba a la inflació necessària als últims temps. Marc Verdaguer, corrobora que hi pot estar d’acord però que s’han de cenyir a l’aplicació del que es diu per llei. La votació, tal i com ha dit en Marius són dos vots en contra de la oposició i la resta a favor.

 

El regidor de Comerç Enric Godó, explica el següent punt, relacionat amb el conveni amb l’associació  de comerciants i serveis de Calldetenes per l’any 2023, d’aquesta manera facilita la contractació d’una persona dinamitzadora on es treballa de forma transversal i propera amb els regidors. Es vota a favor per unanimitat.

 

L’aprovació inicial del reglament d’ús de la “carpa” municipal  genera força controvèrsia tant en la valoració que s’ha fet de la zona acústica (que com comenten oposició i també el mateix Secretari) no és la classificació correcte, com també temes d’aforament i horaris. Màrius Serra justifiquen la votació negativa perquè no estan d’acord ni en l’informe presentat, ni en la proposta d’horaris ni en la limitació del lloguer.

En aquest punt el Secretari argumenta que, a part de l’error de la valoració acústica, n l’aforament està marcat per llei i per espai i que els horaris també estan regulats per llei però que serà la voluntat política qui pugui modificar l’horari d’ús. Tal com també h explica Marc Verdaguer, que és un primer reglament i que tant els ratis en la superfície com els horaris són per lleis i que després l’Ajuntament podrà decidir. L’Enric Godó, regidor de comerç aprofita per comentar que caldrà tenir en compte que l’espai no està sonoritzat per tant caldrà regularitzar l’horari. Les votacions són a favor excepte els dos regidors de la oposició, que com ho han argumentat, voten en contra.

Els 4 punt següents són en referència a les aprovacions de la bonificació per el lloguer de l’Auditori Teatre de Calldetenes, per la Fundació Sant Tomàs per un cinefòrum, l’Aula de Música per un assaig d’una cantata, per el CEC i la organització del CAMA i també per l’Institut Les Margues per la celebració del Marguestoltes. Es vota a favor per unanimitat.

 

L’últim punt de l’ordre del dia és l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació presentada pel  grup municipal Junts per Calldetenes llegit per el regidor de Comunicació Josep Ceamanos i es vota tots a favor.

 

No existeixen mocions d’urgència però sí que hi ha forces temes al punt de precs i preguntes.

Les qüestions d’aquest últim punt són fetes per la oposició i el Sr. Màrius Serra aprofita per demanar compte sobre varis temes, podent escoltar-los al vídeo de la videoacta. 

 

Podeu consultar els punts de l’acte i la vídeo-acta a la pàgina web de l’Ajuntament amb una durada de 1 hora , 37 minuts i 20 segons, podent consultar cada punt de l’ordre del dia i de les intervencions realitzades. Adjunt s’hi troba l’ordre del dia i les estadístiques de les intervencions fetes de cada intervinent. Podeu consultar-la al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'ajuntament de Calldetenes. 

Darrera actualització: 28.12.2023 | 12:28