Convocatòria Ple Ordinari: 13 de juny de 2022

Dimecres, 8 de de juny de 2022 a les 00:00

Convocada sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament de Calldetenes. 

La sessió tindrà lloc el proper dilluns 13 de juny a les 20.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament. 

Consulteu l'ordre del dia de la sessió al document adjunt o al tauler d'anuncis. 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior del dia 2 de maig de 2022

2.- Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 2022DECR000235 amb data 27 d'abril de 2022 al decret d'alcaldia número 2022DECR000349 amb data 7 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

3.- Donar compte de les següents relacions de factures:

3.1.- Donar compte de la relació de factures número 5/2022

3.2.- Donar compte de la relació de factures número 6/2022

4.- Donar compte del seguiment del Pla d'Ajust del 1er trimestre de 2022

5.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost del 1er trimestre 2022

6.- Donar compte de la liquidació del cànon de l'aigua i clavegueram del 4art trimestre de 2021

7.- Donar compte de la liquidació del cànon de l'aigua i clavegueram del 1er trimestre de 2022

8.- Donar compte de la concessió del segell Infoparticipa 2021

9.- Donar compte dels ajuts concedits del catàleg de serveis de Diputació de Barcelona any 2022

10.- Donar compte del projecte ambiental a les bones pràctiques de joventut

11.- Donar compte de l'informe de gestió de residus de RRO any 2021

12.- Donar compte de l'informe de la diagnosi de la situació econòmica i financera de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Calldetenes realitzat per la Diputació de Barcelona

13.- Proposta d'acord aprovació inicial rectificació del conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria, entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Calldetenes

14.- Proposta d'acord aprovació inicial del calendari dies festius locals any 2023

15.- Proposta d'acord bonificació del lloguer de l'Auditori Teatre per la festa de final de curs de l'Institut Les Margues

16.- Proposta d'acord aprovació inicial modificació de crèdit 5/2022. Transferència entre partides

17.- Proposta d'acord aprovació inicial modificació crèdit 6/2022. Generació d'ingressos subvenció resiliència local 2.0 atorgada per la Diputació de Barcelona

18.- Proposta d'acord aprovació inicial increment de les retribucions personal funcionari i laboral, amb efectes 1 de gener de 2022

19.- Proposta d'acord aprovació inicial Pla Antifrau de l'Ajuntament de Calldetenes

20.- Proposta d'acord aprovació compte de gestió 2021 de gestió recaptatòria realitzat per l'Organisme de Gestió Tributària

21.- Proposta d'acord aprovació definitiva ordenança preu públic recàrrega dels vehicles elèctrics i híbrids

22.- Proposta d'acord aprovació inicial del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l'art. 2 de la llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals

23.- Proposta d'acord aprovació definitiva projecte d'urbanització El Torrental, adaptat a la sentència

24.- Proposta d'acord aprovació al·legacions presentades a l'expedient de revisió d'ofici del conveni de la cessió temporal de la finca Productos del Cerdo

25.- Proposta d'acord aprovació al·legacions presentades a l'expedient de revisió d'ofici del conveni d'execució parcial Pla Especial PERI Productos del Cerdo

26.- Moció en defensa dels Jutjats de Pau

27.- Moció per una Plana Viva presentada pel Club Excursionista de Calldetenes

28.- Mocions d'urgència

29.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 09.06.2022 | 08:22