Crònica del ple ordinari de dilluns 4 de març

Dijous, 9 de de maig de 2024 a les 11:00

Dilluns 6 de maig  es va dur a terme la sessió plenària, aprovant les actes dels plens anteriors i de les sessions de la Junta de Govern Local de març i abril.

El Ple va començar donant compte dels decrets d’alcaldia del 85 al 184, després de les consultes del grup ERC-AM i les puntualitzacions pertinents per part de secretaria i alcaldia,  i es van exposar també les relacions de factures corresponents.

Es van ratificar, amb tots els vots a favor els decrets nº 88, nº 99 i nº 134  relacionats amb els canvis de retribució, el pla pressupostari a mitjà termini 2025-27 i la liquidació, i el decret nº 163, tot i l’abstenció d’Esquerra Republicana-AM, va quedar aprovat.

S’aproven de forma inicial i per unanimitat la relació de factures amb reparament.

El Ple va donar compte de la resolució del conveni de delegació dels animals de companyia presentat pel Consell Comarcal d’Osona, quedant rescindit i sent l’Ajuntament el responsable de la gestió.

Referent a economia i hisenda, es proposa l’aprovació inicial de crèdits incobrables i de la modificació de crèdit per a la incorporació de romanents de l’exercici 2023, aprovant els punts per unanimitat.

Es presenta i es proposa l’aprovació inicial de la liquidació i de l’estat de comptes d’aigua i clavegueram del 4t trimestre de 2023 presentat per AGBAR, aprovat, tot i els vots en contra de l’oposició.

S’aprova unànimement i de forma inicial les bases de la convocatòria de les subvencions d’entitats. Aquest 2024 s’hi destinaran 22.000€ del pressupost municipal i s’ha realitzat alguna modificació per facilitar l’accés a totes les entitats.

Relacionat amb el conveni urbanístic, es proposa la declaració de caducitat dels convenis urbanístics UA3 Les Adoberies, PAU El Torrental Nord i Pau Productos del Cerdo van ser declarats caducs per unanimitat dels presents.

En matèria d’urbanisme ERC-AM va abstenir-se en la votació del conveni de PAU Can Gom i van votar en contra de l’aprovació inicial del conveni urbanístic PAU Torrental Nord, quedant aprovada per majoria la declaració de caducitat i l’aprovació inicial, respectivament.

Es presenta al ple el projecte bàsic i executiu per a les obres de construcció de dues passarel·les d’accés al pavelló, ampliació de la instal·lació de climatització existent i millores en l’accessibilitat interior, quedant aprovat per unanimitat dels regidors.

Els següents punts relacionats amb la bonificació del lloguer de l’Auditori Teatre de Calldetenes de les entitats del municipi per tal de promoure la cultura, es van votar de forma conjunta i van quedar aprovats sense objeccions per unanimitat dels regidors.

Els darrers punts van ser la moció presentada pels tres grups municipals (ERC-AM, Junts per Calldetenes i Compromís Calldetenes) en suport a la pagesia, que va ser aprovada per unanimitat dels grups.

Finalment, es va votar al ple una moció del grup municipal ERC-AM, per la creació i implantació d’un programa de gestió ètica i integral de colònies felines de Calldetenes, quedant aprovada per la majoria de regidors, tot i l‘abstenció del regidor no adscrit Sr. Màrius Valls.

Un cop acabat el ple es van respondre les preguntes de la ciutadania i les qüestions pendents a debatre.

 

El pròxim ple ordinari serà el dilluns dia 1 de juliol.

Podeu consultar els punts de l’acte i la vídeo-acta a la pàgina web de l’Ajuntament, on podreu consultar cada punt de l’ordre del dia, així com les intervencions realitzades. Adjunt s’hi troba l’ordre del dia i les estadístiques de les intervencions fetes de cada intervinent. Podeu consultar-la al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'Ajuntament de Calldetenes.

 

Darrera actualització: 09.05.2024 | 12:45