Sol.licitud d'inscripció al registre municipal d'unions estables de parella

Sol·licitar la inscripció d'unions no fortuïtes basades en un vincle afectiu amb voluntat de permanència de les parelles, tant heterosexuals com del mateix sexe. Aquesta inscripció constarà en el registre municipal, però en el cas d'haver de demostrar que són parelles de fet, es recomana fer-ho davant notari.

1. Les còpies simples d'escriptura pública de constitució, modificació i extinció, atorgades conjuntament, tal com estableixen els articles 2 i l'apartat 1 de l'article 21 de la Llei10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella.

2. Les actes de notorietat de la convivència, esmentades a l'article 10 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella

3. Les declaracions voluntàries de convivència dels membres de la parella atorgades en presència de l'Alcalde o Regidor en qui delegui, assistit degudament pel Secretari de la Corporació, o bé de la persona designada per l'Ajuntament com a responsable del registre.

No serà necessària la inscripció dels contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials dels membres de la unió no matrimonial, atès que les relacions personals i patrimonials poden ser regulades verbalment, segons els arts. 3 i 22 de la Llei10/1998, de 15 de juliol d'unions estables de parella.

La sol·licitud d'inscripció: La inscripció requereix que, prèviament, ambdós membres de la unió no matrimonial realitzin una sol·licitud conjunta.

La inscripció desplegarà efectes des de la data de la sol·licitud d'inscripció, sempre i quan sigui admesa.

La sol·licitud haurà de contenir la data d'aquesta i el nom i cognoms dels interessats, el número de DNI, lloc i data de naixement de cadascun d'ells, el seu veïnatge civil, i l'adreça comuna al municipi.

En els assentaments s'hi farà constar:

* El nom i cognoms.
* El número de DNI.
* El veïnatge civil.
* La data i el lloc de naixement.
* L'adreça dels membres de la unió no matrimonial.
* El lloc i la data de sol·licitud

Aquestes dades es recullen amb la finalitat de confirmar que la convivència en parella és estable i amb voluntat de permanència.
Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils, prèviament numerats i segellats, que seran objecte d'enquadernació posterior en un llibre principal. Es crearan els llibres auxiliars que siguin adients per al millor funcionament del Registre.

Per donar veracitat al contingut de la inscripció i de les certificacions que se'n puguin sol·licitar, els interessats conjuntament hauran d'haver manifestat, per escrit, davant del responsable del Registre les modificacions o variacions de fet o de dret de la seva relació o unió com a parella de fet des de l'inici de la inscripció.

Causes que motiven la baixa de la inscripció

La baixa de la inscripció es produirà per les següents causes:
a) Per mutu acord.
b) Per voluntat unilateral d'un dels dos membres de la parella, notificada fefaentment a l'altre.
c) Per defunció d'un dels membres.
d) Per separació de fet durant més d'un any.
e) Per matrimoni d'un dels membres

L'Ajuntament podrà requerir la presentació de la documentació complementària que cregui convenient per donar compliment als anteriors requisits.

- Si la documentació és incompleta l'Ajuntament requerirà formalment als interessats per tal que dins el termini prudencial, no superior a un mes, la completi. Si no ho fan es resoldrà d'ofici desestimar la sol·licitud.

- Quan hagi finalitzat una unió estable d'una anterior parella, els membres d'aquesta no podran formalitzar una nova inscripció en el Registre municipal d'una relació estable amb una altra persona fins que no hagin transcorregut almenys sis mesos des de la data de la baixa de la inscripció de l'anterior unió estable de parella.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ambdós membres de la unió no matrimonial.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals

  • Telefònicament

    Tel: Només es facilita informació relativa al tràmit ()

Darrera actualització: 19.01.2018 | 11:36