Òrgans de Govern

Ple municipal

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments.

El Govern està format pels grups municipals de Junts per Calldetenes (7 regidors/es) i Poble en Marxa (2 regidors). L'alcalde és Marc Verdaguer (Junts per Calldetenes).

L'Oposició està formada per Esquerra Republicana de Catalunya (2 regidors/es).

El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a les 20.30 h hores del primer dilluns de cada mes, llevat que el dia predeterminat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el següent dilluns hàbil.

D’acord amb el que estableix la Llei 7/85, les competències del Ple són totes les enumerades en la legislació local. El règim de funcionament del Ple és el que s’estableix a la Llei 7/85 i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d’aplicació preceptiva i en entre elles, les d’aquest Reglament. Entre aquestes funcions les principals són les enumerades a l'article 22 de la Llei 7/85:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L'aprovació del Reglament Orgànic Municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Composició:

Marc Verdaguer i Montanyà
JxCalldetenes
Alcalde

Miquel Riera Casases
JxCalldetenes
2n Tinentd'Alcalde
Regidor d’Hisenda, Serveis i Brigada, i Recursos Humans

Abel Blancafort Bancells
JxCalldetenes
1n Tinent d'Alcalde
Regidor d’Urbanisme i Ensenyament

Roger Pradell Farrés
JxCalldetenes
Regidor de Joventut

Pilar Puigdesens Gaja
JxCalldetenes
Regidora de Sanitat, Pagesia i Benestar Social, suplent d’Esports

Josep Ceamanos Badillo
JxCalldetenes
Regidor de Turisme i Comunicació, suplent de Promoció Econòmica

Joan Saborit Puig
JxCalldetenes
Regidor de Cultura i Promoció Econòmica

Irene Puigdesens Iglesias
ERC
Regidora a l'oposició

Màrius Valls Arnó
ERC
Regidor a l'oposició

Enric Godó Martinez

Regidor no adscrit.
3r Tinent d’Alcalde
Regidor de Comerç i Mercat

godome@calldetenes.cat

Ignasi Tañà Castells

Regidor no adscrit.
Regidor d’Esports i Participació Ciutadana

tanaci@calldetenes.cat

Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments i té unes funcions determinades per llei: estudiar, examinar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple.

Els comptes anuals estan integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal.

La Comissió es reuneix un cop a l'any.

Composició:

 • Marc Verdaguer (president)
 • Miquel Riera (vocal) Junts per Calldetenes
 • Irene Puigdesens (vocal) Calldetenes present i futur - ERC
 • Enric Godó (vocal) Poble en Marxa - Amunt Calldetenes

Comissió Informativa d'Urbanisme

La Comissió Informativa d'Urbanisme es va constituir formalment el 22 de gener de 2021, tal com s'havia acordat en el darrera sessió plenària. La seva funció és estudiar, informar i assessorar al Ple en relació als acords de la seva competència en l’àmbit d’urbanisme.

Les sessions ordinàries de la comissió s'estableixen un cop al mes, el dimarts anterior a la convocatòria de Ple. 

Composició:

 • Marc Verdaguer (president) Junts per Calldetenes
 • Abel Blancafort (vocal) Junts per Calldetenes
 • Roger Pradell  (vocal) Junts per Calldetenes
 • Màrius Valls (vocal) Calldetenes present i futur - ERC
 • Enric Godó (vocal) Poble en Marxa - Amunt Calldetenes

Comissió Informativa d'Esports

La Comissió Informativa d'Esports es va constituir formalment el 18 de maig de 2021. La seva funció és estudiar, informar i assessorar al Ple en relació als acords de la seva competència en l’àmbit d’esports i de tots els equipaments esportius municipals.

Les sessions ordinàries de la comissió s'estableixen un cop al mes, el dimarts dues setmanes prèvies a la celebració del Ple. 

Composició:

 • Marc Verdaguer (president) Junts per Calldetenes
 • Pilar Puigdesens (vocal) Junts per Calldetenes
 • Joan Saborit  (vocal) Junts per Calldetenes
 • Irene Puigdesens (vocal) Calldetenes present i futur - ERC
 • Ignasi Tañà (vocal) Poble en Marxa - Amunt Calldetenes

Junta de Govern

No hi ha constituïda la Junta de Govern per aquest mandat 2019-2023 en el consistori.

Per als municipis amb menys de 5.000 habitants no és un òrgan obligatori. 

Darrera actualització: 20.02.2023 | 12:26
Darrera actualització: 20.02.2023 | 12:26