Composició

El Ple de l'ajuntament de Calldetenes celebra les seves sessions de forma ordinària el primer dilluns de cada mes a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Si el dilluns és festiu se celebrarà el següent dilluns hàbil.  El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern del municipi. És l'únic òrgan col·legiat en no haver-hi Junta de govern, tal com preveu la Llei reguladora de les bases de règim local per a municipis amb el seu nombre d'habitants. Calldetenes, en ser un municipi de menys de 5.000 habitants, no té l’obligació de tenir l’òrgan de Junta de Govern. Els punts que s’haurien de tractar per Junta de Govern són tractats a través del mateix .

Està integrat per tots els regidors i regidores i sota la presidència de l'alcalde.

A Calldetenes, el nombre de membres que componen el Ple és d' 11, en proporció al nombre d'habitants.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya. 

L'ajuntament de Calldetenes no compta actualment amb Junta de Govern.

Torn públic de paraula:  al finalitzar cada sessió ordinària del ple municipal s'obre el torn a les preguntes i aportacions del públic

Darrera actualització: 30.05.2018 | 09:45
Darrera actualització: 30.05.2018 | 09:45