Projecte executiu Sistema d'autoconsum fotovoltaic per a l'ajuntament i teatre

En sessió de Ple de l’Ajuntament de data 7 de juny de 2021, es va aprovar inicialment el següent projecte d’obres.

Es sotmet el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

Darrera actualització: 16.06.2021 | 08:52