Ordenança fiscal 16

En sessió de Ple de data 12 d’abril de 2021 es va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal  núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol.

S’exposa al públic per termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la publicació  al Butlletí Oficial de la Província.

Podeu consultar el text complet a la documentació adjunta. 

Darrera actualització: 21.04.2021 | 14:53