Concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per a activitats esportives

Documentació relativa al procediment de concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per a activitats esportives.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000661 de 8 de novembre de 2021 es va aprovar l’inici del procediment per a la concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic, mitjançant procediment de concurrència i la redacció del corresponent Plec de Clàusules Administratives particulars que ha de regir el Contracte.

Se sotmet el projecte tècnic i el Plec de clàusules Administratives Particulars, a informació pública per termini de 30 dies a l’efecte de reclamacions i suggeriments, a comptar a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Consulteu la documentació en els arxius adjunts.

Darrera actualització: 17.11.2021 | 14:36