Bases pressupostos participatius 2022

Documentació relativa a l'aprovació inicial de les bases del Pressupostos Participatius 2022. 

Es sotmeten a informació pública i audiència als interessats, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un mitjà de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini mínim de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la data de la darrera publicació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple i l’Acord d’aprovació definitiva tàcita del reglament, amb el text íntegre d’aquest es publicarà per al seu coneixement general en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.

Darrera actualització: 23.03.2022 | 12:47